Направо към основното съдържание
Public Health

Преглед

Вредите, свързани с употребата на алкохол, са сериозен проблем в областта на общественото здраве в ЕС, като на тях се дължат над 7% от всички случаи на лошо здраве и преждевременна смърт. Дори умерената употреба на алкохол увеличава риска в дългосрочен план от развиване на определени сърдечни заболявания, болести на черния дроб и различни видове рак, а честата консумация на големи количества може да доведе до алкохолна зависимост.

Страните от ЕС носят основната отговорност за своите национални политики по отношение на алкохола. Изпълнението на стратегията на ЕС от 2006 г. по отношение на алкохола, чиято цел бе да се помогне на държавите членки да намалят свързаните с алкохола вреди, беше оценена през 2009 и 2013 г.

Тенденциите по отношение на консумацията на алкохол и вредите от нея се наблюдават чрез Европейската информационна система в областта на алкохола и здравето (EUSAH). EUSAH се поддържа посредством сътрудничество между Европейската комисия и Световната здравна организация (СЗО) по линия на здравната програма на ЕС. В рамките на това сътрудничество редовно се публикуват данни за отделните страни.

Координация на равнище ЕС

Комитетът по националните политики и действия по отношение на алкохола (CNAPA) играе важна роля за подпомагане на сътрудничеството и координацията между държавите от ЕС и допринася за по-нататъшното разработване на политики.

Комитет по националните политики и действия по отношение на алкохола (CNAPA)

Комитетът е съставен от национални делегати, назначени от държавите от ЕС, и заседава два пъти годишно в Люксембург. Неговите основни цели са обмен на добри практики и постигане на сближаване на националните политики относно алкохола в ЕС.

Насърчаване и подкрепа

Чрез здравната програма на Европейската комисия се финансират проекти и други инициативи за справяне с вредите от алкохола. В рамките на съвместно действие от 2014 — 2016 г. бе оказана помощ на държавите от ЕС за намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол.