Skip to main content
Public Health

Opatrenia na globálnej úrovni

Hrozbu antimikrobiálnej rezistencie (AMR) si neuvedomuje len Európska únia, ktorá túto otázku rieši na najvyššej politickej úrovni. Touto otázkou sa zaoberajú aj mnohé krajiny mimo EÚ a medzinárodné organizácie. Medzinárodná spolupráca je kľúčovým prvkom akčného plánu v oblasti antimikrobiálnej rezistencie. Z nedávnych vyhlásení skupiny G7 (z októbra 2015, júna 2015, apríla 2016, novembra 2017, júna 2021), ako aj z vyhlásení skupiny G20 (z mája 2017, októbra 2018, októbra 2019, novembra 2020, septembra 2021) vyplýva, že závažnosť tohto problému si vyžaduje kvalitatívny posun, pokiaľ ide o zvyšovanie informovanosti na medzinárodnej úrovni a koordinované úsilie o globálne riešenie tejto otázky.

Na celosvetovej úrovni Komisia úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a zapája sa do vykonávania globálneho akčného plánu proti antimikrobiálnej rezistencii vypracovaného WHO.

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) zohráva kľúčovú úlohu pri podpore vlád, výrobcov, obchodníkov a iných zainteresovaných strán pri prijímaní opatrení na minimalizáciu používania antimikrobiálnych látok a predchádzanie vzniku antimikrobiálnej rezistencie. FAO takisto zrevidovala svoj akčný plán proti antimikrobiálnej rezistencii na roky 2021 – 2025.

Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) takisto uznáva, že antimikrobiálna rezistencia je celosvetovým problémom v oblasti zdravia ľudí a zvierat, a podporuje zodpovedné a obozretné používanie antimikrobiálnych látok s cieľom zachovať ich terapeutickú účinnosť u zvierat aj u ľudí. OIE sa zasadzuje o predchádzanie antimikrobiálnej rezistencii na celom svete prostredníctvom rôznych opatrení, konkrétne prostredníctvom podpory zodpovedného a obozretného používania antimikrobiálnych látok vo veterinárnej medicíne, zvyšovania znalostí v tejto oblasti a monitorovania množstiev antimikrobiálnych látok používaných pri chove hospodárskych zvierat.

WHO, FAO a OIE, ktoré nesú spoločnú zodpovednosť za boj proti antimikrobiálnej rezistencii, zriadili tripartitnú alianciu pre antimikrobiálnu rezistenciu a jej sekretariát. Tripartitná aliancia FAO, OIE a WHO pre antimikrobiálnu rezistenciu úzko spolupracuje s Programom OSN pre životné prostredie (UNEP) s cieľom zohľadniť environmentálny rozmer tejto otázky.

Na základe odporúčaní medziagentúrnej koordinačnej skupiny OSN (IACG) pre antimikrobiálnu rezistenciu vznikajú tri štruktúry globálneho riadenia antimikrobiálnej rezistencie: Skupina globálnych lídrov (Global Leaders Group – GLG) zriadená s cieľom posilniť globálny politický impulz a vedúce postavenie v oblasti antimikrobiálnej rezistencie, Nezávislý dôkazný panel (Independent Panel on Evidence)Partnerská platforma (Partnership Platform).

Komisia a ostatné európske inštitúcie vrátane Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) takisto úzko spolupracujú s vládami a príslušnými špecializovanými agentúrami USA, Kanady, Nórska a Spojeného kráľovstva v rámci Transatlantickej pracovnej skupiny pre antimikrobiálnu rezistenciu (TATFAR).

Komisia podporuje aj činnosti Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zamerané na posúdenie hospodárskeho vplyvu antimikrobiálnej rezistencie v rámci prístupu „jedno zdravie“. To zahŕňa rôzne politické možnosti riešenia problému antimikrobiálnej rezistencie, ako aj hodnotenie nákladov na antimikrobiálnu rezistenciu a vplyvu politík na trh práce a širšie hospodárstvo.

Na medzinárodnej úrovni krajiny spolupracujú aj prostredníctvom medzivládnej osobitnej pracovnej skupiny pre antimikrobiálnu rezistenciu, ktorá podáva správy Komisii Codex Alimentarius.