Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Действия на ЕС във връзка с антимикробната резистентност

Антимикробната резистентност (АМР) — способността на микроорганизмите да устояват на антимикробно лечение и особено на антибиотици — оказва пряко въздействие върху здравето на хората и животните и представлява сериозна икономическа тежест поради по-високите разходи за лечение и намалената производителност, причинявана от болести. На АМР се дължат приблизително 33 000 смъртни случая годишно в ЕС. Според оценки АМР струва на ЕС 1,5 милиарда евро годишно под формата на разходи за здравеопазване и загуба на производителност.

В писмото за определяне на ресора до комисар Стела Кириакиду се посочва необходимостта от справяне с увеличаването или завръщането на случаи на силно заразни болести, като се подчертава необходимостта от съсредоточаване върху пълното прилагане на Европейския план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност, за да се работи с международните партньори в подкрепа на глобално споразумение относно употребата и достъпа до антимикробни средства.

amr_video_tease-02.jpg

План за действие на ЕС срещу АМР

През юни 2017 г. Европейската комисия прие плана за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност, както бе поискано от страните от ЕС в заключенията на Съвета от 17 юни 2016 г. Новият план се основава на плана за действие от 2011 г. (вж. по-долу), на неговата оценка, на мненията и коментарите, получени във връзка с пътната карта на Европейската комисия относно АМР, и на открита обществена консултация.

Основните цели на новия план са структурирани около три основни стълба:

  1. Превръщане на ЕС в регион на най-добри практики
  2. Стимулиране на научните изследвания, развойната дейност и иновациите
  3. Определяне на глобалния дневен ред

Комисията прие също така първите резултати от плана, като например насоките на ЕС за разумното използване на антимикробни средства в хуманната медицина (достъпни на всички езици). Целта на насоките е да се намали неподходящата употреба на антимикробни средства и да се насърчи разумната им употреба при хората. Насоките са предназначени за всички лица, носещи отговорност или играещи роля в употребата на антимикробни средства. Това допълва насоките на ЕС за разумната употреба на антимикробни средства във ветеринарната медицина.

Два пъти в годината Европейската комисия публикува доклад за напредъка по отношение на плана за действие на ЕС за АМР от 2017 г.

От началото на изпълнението на плана за действие за АМР от 2017 г. са направени важни актуализации с цел допълнително укрепване на реакцията на ЕС по отношение на АМР.

На 25 ноември 2020 г. Комисията прие Фармацевтична стратегия за Европа, с която ще се потърси решение на няколко предизвикателства в областта на АМР, включително липсата на инвестиции в антимикробни средства и неподходящата употреба на антибиотици. Освен това стратегията ще обхване действия за подобряване на осведомеността на здравните специалисти и европейските граждани относно антимикробната резистентност.

През ноември 2020 г. бе публикувано новото Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1729 на Комисията относно мониторинга и докладването на антимикробната резистентност на зоонозните и коменсалните бактерии. Решението се основава на най-новите научни становища и в него се разглеждат известни проблеми, свързани с прилагането, като същевременно се дава научен отговор и се осигурява приемственост при оценяването на бъдещите тенденции в областта на АМР.

През септември 2021 г. Европейската комисия създаде Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) с цел предотвратяване, откриване и бързо реагиране на извънредни ситуации, свързани със здравето. HERA предвижда заплахи и потенциални здравни кризи, като събира данни и изгражда необходимия капацитет за реакция. Когато се озовем в извънредна ситуация, HERA ще подсигури разработването, производството и разпространението на лекарства, ваксини и други медицински мерки за противодействие (например ръкавици и маски), за които имаше най-остър недостиг по време на първата фаза от действията при появата на коронавируса.

ЕС прие програмата ЕС в подкрепа на здравето (2021—2027 г.) в отговор на кризата с COVID-19, която оказа значително въздействие върху медицинския персонал, пациентите и здравните системи в Европа. С бюджет за инвестиции в размер на 5,1 милиарда евро това е най-голямата здравна програма в парично изражение до момента. Чрез нея се предоставя финансиране на страните от ЕС, на здравни организации и НПО, включително за спешни здравни приоритети, свързани с намаляването на броя на инфекциите, резистентни на антимикробни средства, и подобряването на равнищата на ваксинация.

През май 2020 г. Европейската комисия прие стратегията От фермата до трапезата, за да очертае пътя на ЕС към устойчиви продоволствени системи. Целта на стратегията е да се намалят с 50 % общите продажби на антимикробни средства в ЕС за селскостопански животни и аквакултури до 2030 г. Постигането на тази цел ще бъде подпомогнато от прилагането на новия Регламент (ЕС) 2019/6 относно ветеринарномедицинските продукти и Регламент (ЕС) 2019/4 относно медикаментозните фуражи. В тези два акта са предвидени широк набор от мерки за борба с АМР и насърчаване на по-разумна и отговорна употреба на антимикробни средства при животните.

Хуманното отношение към животните подобрява тяхното здраве, намалява необходимостта от лекарства и спомага за опазване на биологичното разнообразие. Комисията ще преразгледа законодателството в тази област, за да го приведе в съответствие с най-новите научни данни, да разшири неговия обхват, да улесни прилагането му и в крайна сметка да гарантира по-хуманно отношение към животните.

През март 2019 г. Комисията прие стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда. Целта е да се обърне внимание на въздействието върху околната среда на всички етапи от жизнения цикъл на фармацевтичните продукти (както за хуманна, така и за ветеринарна употреба) — от разработването и производството до употребата им. Няколко действия от стратегическия подход имат за цел да допринесат за постигането на целите на Плана за действие на ЕС „Едно здраве“ срещу АМР.

Комисията също така си сътрудничи с международни партньори, като например Световната здравна организация, и по-специално нейното регионално бюро за Европа, за да подпомага държавите членки при прилагането на глобалните насоки относно антимикробната резистентност по отношение на управлението на употребата на антимикробни средства, профилактиката и контрола на инфекциите и повишаването на осведомеността.

Мрежа на ЕС „Едно здраве“ за АМР

Мрежата на ЕС „Едно здраве“ в областта на антимикробната резистентност е председателствана от Европейската комисия и включва правителствени експерти от областта на човешкото здраве, здравето на животните и околната среда, представители на научните агенции на ЕС (ECDC, ЕМА и ЕОБХ), както и експерти на Комисията. Членовете на мрежата се срещат два пъти годишно, което им дава възможност да представят национални планове за действия и стратегии, да обменят актуална информация за напредъка по тях, да споделят добри практики и да обсъждат възможни политики и начини за засилване на сътрудничеството и координацията.

За заседанията на мрежата важи специална декларация за поверителност относно обработката и защитата на личните данни.

Вижте също