Skip to main content
Public Health

Opatření EU proti antimikrobiální rezistenci

Co je antimikrobiální rezistence

Antimikrobiální rezistence (AMR) je schopnost mikroorganismů přežít nebo růst navzdory přítomnosti antimikrobiální látky, která obvykle těmto mikroorganismům zabrání v rozmnožování nebo je usmrtí. Tato rezistence jen v EU/EHP každoročně zapříčiní více než 35 000 úmrtí. Způsobuje rovněž značné náklady, zejména v systémech zdravotní péče.

V roce 2019 prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) antimikrobiální rezistenci za jednu z deseti největších celosvětových hrozeb pro veřejné zdraví, kterým lidstvo čelí. V červenci 2022 Evropská komise a členské země EU označily antimikrobiální rezistenci za jednu ze tří prioritních zdravotních hrozeb.

Obecně z nejnovějších údajů vyplývá, že u téměř všech kombinací rezistence bakterií vůči antibiotikům, zejména ve zdravotnických zařízeních, výrazně roste počet infekcí a přičitatelných úmrtí.

 • Přibližně 70 % případů infekcí bakteriemi rezistentními vůči antibiotikům představovaly infekce spojené se zdravotní péčí.
 • Bude-li antimikrobiální rezistence dále narůstat, mohla by si každý rok vyžádat odhadem 10 milionů obětí na celém světě, a snížit tak celosvětový hrubý domácí produkt o 2 % až 3,5 %.
 • Do roku 2050 by AMR mohla způsobit světovému hospodářství ztrátu až 100 bilionů dolarů.

Další informace:

Nová opatření EU

•    Dne 13. června 2023 přijala Rada doporučení o posílení opatření EU pro boj proti antimikrobiální rezistenci v rámci přístupu „jedno zdraví“

Dne 1. června 2023 přijal Evropský parlament usnesení o opatřeních EU v boji proti antimikrobiální rezistenci.

Dne 26. dubna 2023 přijala Evropská komise jako součást tzv. farmaceutického balíčkunávrh doporučení Rady o posílení opatření EU pro boj proti antimikrobiální rezistenci v rámci přístupu „jedno zdraví“, k němuž je připojen pracovní dokument útvarů Komise.

Tento návrh rozšiřuje a doplňuje akční plán EU „jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci z roku 2017 ve všech aspektech. Jeho cílem je maximalizovat synergie a dosáhnout silné a účinné reakce proti AMR v celé EU.

Cíle návrhu doporučení Rady:

 • posílit národní akční plány v rámci přístupu „jedno zdraví“ týkající se antimikrobiální rezistence
 • zvýšit dohled nad AMR a spotřebou antimikrobiálních látek a jejich monitorování
 • zlepšit prevenci a kontrolu infekcí
 • zvýšit dohled nad antimikrobiálními látkami a jejich obezřetné používání
 • doporučit cíle pro boj proti AMR a spotřebu antimikrobiálních látek v oblasti lidského zdraví
 • zlepšit informovanost, vzdělávání a odbornou přípravu
 • podporovat výzkum a vývoj i pobídky pro inovace a přístup k antimikrobiálním látkám
 • přijímat další lékařská opatření proti AMR
 • zintenzivnit spolupráci
 • posílit globální opatření

Podklady pro návrh byly získány z těchto konzultací, studií a zpráv:

Akční plán EU proti antimikrobiální rezistenci v rámci přístupu „jedno zdraví“ (2017)

V červnu 2017 přijala Evropská komise Akční plán proti AMR v rámci přístupu „jedno zdraví“, tak jak to požadovaly země EU v závěrech Rady ze dne 17. června 2016.

Hlavní cíle akčního plánu se opírají o tři pilíře:

 1. učinit z EU oblast s nejlepšími osvědčenými postupy
 2. podporovat výzkum, vývoj a inovace
 3. utvářet globální agendu

Plán nastiňuje více než 70 opatření týkajících se lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí. Dosažený pokrok se pravidelně monitoruje.

V rámci provádění akčního plánu přijala Evropská komise celounijní pokyny týkající se uvážlivého používání antimikrobiálních látek v humánním lékařství. Díky nim by se mělo omezit nevhodné používání antimikrobiálních látek. Zaměřují se na všechny subjekty, které jsou odpovědné za používání antimikrobiálních látek nebo se na něm podílejí. Jde o doplnění celounijních pokynů týkajících se uvážlivého používání antimikrobiálních látek pro zajištění zdraví zvířat.

V době mezi přijetím akčního plánu proti AMR z roku 2017 a přijetím návrhu Komise na doporučení Rady o posílení opatření EU v boji proti antimikrobiální rezistenci v rámci přístupu „jedno zdraví“ přispěly k posílení reakce EU na antimikrobiální rezistenci některé další významné iniciativy.

Patří mezi ně:

Finanční prostředky na boj proti antimikrobiální rezistence poskytují programy EU pro zdraví (EU4Health)Horizont Evropa.  

Předchozí akční plán Evropské komise (2011–2016)

Akční plán Komise z roku 2011 proti rostoucí hrozbě antimikrobiální rezistence obsahoval 12 opatření určených členským zemím EU a identifikoval 7 oblastí, v nichž bylo těchto opatření nejvíce zapotřebí:

 • zajištění vhodného používání antimikrobiálních látek u lidí a zvířat
 • prevence mikrobiálních infekcí a jejich šíření
 • vývoj nových účinných antimikrobiálních látek nebo alternativních způsobů léčby
 • spolupráce s mezinárodními partnery na zvládání rizik antimikrobiální rezistence
 • zlepšení monitorování a dohledu v oblasti humánní medicíny a veterinárního lékařství
 • podpora výzkumu a inovací
 • zlepšení komunikace, vzdělávání a odborné přípravy

Hodnocení akčního plánu zveřejněné Komisí v říjnu 2016 a příspěvky obdržené během veřejné konzultace ukázaly, že tento plán poskytl jasnou přidanou hodnotu, stal se symbolem politického závazku, vedl k dalším opatřením v členských zemích EU a posloužil k prohloubení mezinárodní spolupráce. Akční plán rovněž poskytl rámec pro zavedení a koordinaci opatření proti antimikrobiální rezistenci na mezinárodní úrovni, co se týče monitorování, dohledu, výzkumu a vývoje. V tomto infopřehledu najdete hlavní body hodnocení.

Kromě toho je k dispozici externí zpráva týkající se hodnocení akčního plánu proti rostoucí hrozbě antimikrobiální rezistence (a dodatky).

Před tímto hodnocením byla v únoru 2015 zveřejněna průběžná zpráva o plnění akčního plánu proti AMR (2011–2016), která analyzovala aktuální stav opatření přijatých k řešení této otázky.

Evropská komise také připravila podrobný přehled 12 akcí, na něž se akční plán vztahuje (aktualizován v listopadu 2016), včetně operativních cílů, konkrétních činností a lhůt.

Evropská síť proti antimikrobiální rezistenci v rámci přístupu „jedno zdraví“

Evropská síť proti antimikrobiální rezistenci v rámci přístupu „jedno zdraví“, jíž předsedá Evropská komise, zahrnuje vládní odborníky na oblast lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí, zástupce vědeckých agentur EU, zúčastněné strany a odborníky z Komise. Jejím posláním je zlepšit koordinaci a dialog mezi odborníky na oblast lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí v orgánech EU i členských zemích EU a zúčastněnými stranami, co se týče boje proti antimikrobiální rezistenci. Zasedání v rámci sítě se obvykle konají dvakrát ročně.

Zvyšování informovanosti

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) organizuje Evropský antibiotický den, jehož účelem je poskytnout platformu a podporu vnitrostátním kampaním zaměřeným na uvážlivé používání antibiotik. V průběhu let se tento den, který se každoročně pořádá v listopadu společně se Světovým týdnem správného používání antibiotik, jenž organizuje Světová zdravotnická organizace (WHO), vyvinul v platformu globálního dosahu, která spolupracuje s mnoha zeměmi mimo EU i zúčastněnými stranami, a to v souladu s přístupem Evropské komise k antimikrobiální rezistenci nazvaným „jedno zdraví“.