Skip to main content
Public Health

EU's indsats mod antimikrobiel resistens

Antimikrobiel resistens (AMR) – mikroorganismers evne til at modstå antimikrobielle behandlinger, navnlig antibiotika – har direkte indvirkning på menneskers og dyrs sundhed og medfører en tung økonomisk byrde som følge af højere behandlingsomkostninger og nedsat produktivitet som følge af sygdom. AMR anslås at være skyld i omkring 33.000 dødsfald om året i EU. Det skønnes desuden, at AMR koster EU 1,5 mia. euro om året i sundhedsudgifter og produktivitetstab.

I opgavebeskrivelsen til kommissær Stella Kyriakides defineres behovet for at tackle en stigning eller tilbagevenden af meget smitsomme sygdomme, og det understreges, at det er nødvendigt at fokusere på fuld gennemførelse af den europæiske One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens og samarbejde med internationale partnere om at slå til lyd for en global aftale om anvendelse af og adgang til antimikrobielle stoffer.

amr_video_tease-02.jpg

EU's One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens

I juni 2017 vedtog Europa-Kommissionen EU's One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens, som EU-landene anmodede om i Rådets konklusioner af 17. juni 2016. Den bygger på handlingsplanen fra 2011 (se nedenfor), evalueringen af handlingsplanen, den feedback, der er modtaget om Europa-Kommissionens køreplan for antimikrobiel resistens og en åben offentlig høring.

De vigtigste mål for denne nye plan skal nås inden for tre indsatsområder:

  1. EU skal være forbillede for god praksis
  2. EU skal styrke forskning, udvikling og innovation
  3. EU skal medvirke til at sætte den globale dagsorden

Kommissionen har også godkendt de første resultater af planen, bl.a. EU's retningslinjer for hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer til mennesker (findes på alle sprog). Disse retningslinjer har til formål at reducere uhensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer og fremme hensigtsmæssig anvendelse af dem. De er rettet mod alle aktører, der er ansvarlige for eller spiller en rolle i brugen af antimikrobielle stoffer. De supplerer EU's retningslinjer for hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer inden for dyresundhed.

Europa-Kommissionen udsender to gange om året en statusrapport om EU's One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens fra 2017.

Siden gennemførelsen af handlingsplanen er der foretaget vigtige opdateringer for at styrke EU's reaktion på antimikrobiel resistens, f.eks.:

Den 25. november 2020 vedtog Europa-Kommissionen lægemiddelstrategien for Europa for at tackle en række problemer med antimikrobiel resistens, herunder manglen på investeringer i antimikrobielle stoffer og uhensigtsmæssig brug af antibiotika. Desuden vil strategien også omfatte initiativer til bevidstgørelse af sundhedspersonalet og EU-borgerne om antimikrobiel resistens.

I november 2020 blev Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1729 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier offentliggjort. Denne afgørelse er baseret på de seneste videnskabelige udtalelser og behandler kendte gennemførelsesproblemer, samtidig med at den videnskabeligt reagerer på og sikrer kontinuitet i vurderingen af fremtidige tendenser inden for antimikrobiel resistens.

Kommissionen oprettede i september 2021 EU's Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA) for at forebygge, opdage og hurtigt sætte ind over for sundhedskriser. HERA foregriber trusler og potentielle sundhedskriser gennem indsamling af efterretninger og opbygning af den nødvendige beredskabskapacitet. HERA sikrer, at der i tilfælde af en sundhedskrise udvikles, fremstilles og distribueres lægemidler, vacciner og andre medicinske modforanstaltninger (eksempelvis handsker og mundbind), hvilket der ofte var mangel på i den indledende fase af indsatsen mod coronavirus.

EU4Health-programmet (2021-2027) er blevet vedtaget. Det er EU's reaktion på covid-19, som har haft stor indvirkning på sundhedspersonale, patienter og sundhedssystemer i Europa. Med investeringer påf 5,1 mia. euro er dette program det største sundhedsprogram nogensinde målt i penge. EU4Health yder støtte til EU-lande, sundhedsorganisationer og NGO'er, bl.a til at gennemføre presserende sundhedsindsatser, der reducere antallet af infektioner, som er resistente over for antimikrobielle stoffer, og forbedrer vaccinationsdækningen.

I maj 2020 vedtog Europa-Kommissionen Fra jord til bord-strategien, et værktøj, der skal bidrage til at få EU på vej mod bæredygtige fødevaresystemer. Målet er at reducere EU's samlede salg af antimikrobielle stoffer til opdrættede dyr og akvakultur med 50 % inden 2030. Opfyldelsen af dette mål vil blive understøttet af den nye forordning (EU) nr. 2019/6 om veterinærlægemidler og forordning (EU) 2019/4 om foderlægemidler. De indeholder en lang række initiativer til bekæmpelse af antimikrobiel resistens og til fremme af en mere forsigtig og ansvarlig anvendelse af antimikrobielle stoffer til dyr.

Bedre dyrevelfærd forbedrer dyresundheden, reducerer behovet for medicin og bidrager til at bevare biodiversiteten. Europa-Kommissionen har iværksat processen med at revidere lovgivningen om dyrevelfærd for at bringe den i overensstemmelse med den seneste videnskabelige dokumentation, udvide dens anvendelsesområde, gøre den lettere at håndhæve og i sidste ende sikre et højere dyrevelfærdsniveau.

I marts 2019 vedtog Europa-Kommissionen en strategisk tilgang til lægemidler i miljøet. Formålet var at rette op på de miljømæssige konsekvenser af alle faser af livscyklussen for både human- og veterinærmedicinske lægemidler fra design og produktion til bortskaffelse. Flere af de indsatser, der udspringer af den strategiske tilgang, har til formål at bidrage til målene i EU's One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens.

  • Seneste statusrapport om gennemførelsen af den strategiske tilgang til lægemidler i miljøet.

Kommissionen samarbejder også med internationale partnere som Verdenssundhedsorganisationen, og navnlig med dens regionale kontor for Europa, for at understøtte medlemslandene i implementeringen af en global vejledning om antimikrobiel resistens inden for emnerne antimikrobiel forvaltning, infektionsforebyggelse og -bekæmpelse og bevidstgørelse.

EU's One Health-netværk vedrørende antimikrobiel resistens

EU's One Health-netværk vedrørende antimikrobiel resistens, der ledes af Europa-Kommissionen, omfatter regeringseksperter inden for menneskers og dyrs sundhed og miljøsektoren, EU's videnskabelige agenturer (ECDC, EMA og EFSA) og eksperter fra Europa-Kommissionen. EU's One Health-netværk vedrørende antimikrobiel resistens afholder halvårlige møder, der giver medlemmerne en platform, hvor de kan fremlægge nationale handlingsplaner og strategier og holde hinanden ajour om deres fremskridt, udveksle bedste praksis og drøfte politiske løsningsmodeller og forbedring af samarbejdet og koordineringen.

En særlig databeskyttelseserklæring med information om behandling og beskyttelse af personoplysninger gælder for møderne i One Health-netværket vedrørende AMR.

Se også