Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Djelovanje EU-a u području antimikrobne otpornosti

Antimikrobna otpornost (AMR) – sposobnost otpornosti mikroorganizama na antimikrobne terapije, posebno antibiotike, izravno utječe na zdravlje ljudi i životinja te je veliko gospodarsko opterećenje zbog većih troškova liječenja i smanjene produktivnosti prouzročene bolešću. Procjenjuje se da AMR uzrokuje 33 000 smrtnih slučajeva godišnje u EU-u. Također se procjenjuje da zbog antimikrobne otpornosti troškovi zdravstvene skrbi i gubitci produktivnosti u EU-u iznose 1,5 milijardi EUR godišnje.

U mandatnom pismu povjerenici Stelli Kyriakides navedeno je da je potrebno suočiti se s porastom ili povratkom vrlo zaraznih bolesti i usredotočiti se na potpunu provedbu Europskog akcijskog plana „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti te surađivati s međunarodnim partnerima s kojima bi se zalagalo za globalni sporazum o uporabi i pristupu antimikrobnim sredstvima.

amr_video_tease-02.jpg

Akcijski plan EU-a „Jedno zdravlje” za borbu protiv AMR-a

U lipnju 2017. Europska komisija donijela je Akcijski plan EU-a „Jedno zdravlje” za borbu protiv AMR-a, kako su zatražile države članice EU-a u zaključcima Vijeća od 17. lipnja 2016. Temelji se na akcijskom planu iz 2011. (vidjeti u nastavku), njegovoj evaluaciji, povratnim informacijama o planu Europske komisije za borbu protiv AMR-a i otvorenom javnom savjetovanju.

Glavni ciljevi tog plana temelje se na trima glavnim stupovima:

  1. učiniti EU regijom najbolje prakse
  2. poticati istraživanja, razvoj i inovacije
  3. oblikovati globalni plan.

Komisija je odredila i prve ciljeve plana, primjerice Smjernice EU-a za opreznu uporabu antimikrobnih sredstava u humanoj medicini (dostupno na svim jezicima). Cilj je smjernica smanjiti neprimjerenu uporabu i promicati razboritu uporabu antimikrobnih sredstava kod ljudi. One su usmjerene na sve aktere koji su odgovorni za uporabu antimikrobnih sredstava ili imaju ulogu u njihovoj uporabi. Njima se dopunjuju Smjernice EU-a za opreznu uporabu antimikrobnih sredstava u području zdravlja životinja.

Europska komisija dvaput godišnje objavljuje izvješće o napretku Akcijskog plana EU-a za borbu protiv AMR-a iz 2017.

Od provedbe Akcijskog plana EU-a za borbu protiv AMR-a iz 2017. provedena su važna ažuriranja kako bi se dodatno ojačao odgovor EU-a na antimikrobnu otpornost, primjerice:

Komisija je 25. studenoga 2020. donijela farmaceutsku strategiju za Europu kojom će se riješiti nekoliko izazova povezanih s AMR-om, uključujući nedostatak ulaganja u antimikrobna sredstva i neprimjerenu uporabu antibiotika. Nadalje, tom će se strategijom obuhvatiti i mjere za informiranje zdravstvenih djelatnika i europskih građana o antimikrobnoj otpornosti.

U studenome 2020. objavljena je nova Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1729 o praćenju i izvješćivanju o otpornosti zoonotskih i komenzalnih bakterija na antimikrobna sredstva. Ta se odluka temelji na najnovijim znanstvenim mišljenjima te se bavi otprije poznatim pitanjima provedbe, ali i pruža znanstvenu reakciju i kontinuitet u procjenjivanju budućih trendova AMR-a.

Europska komisija pokrenula je u rujnu 2021. Europsko tijelo za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA) u cilju sprečavanja, otkrivanja i brzog odgovora na zdravstvene krize. HERA se bavi prikupljanjem podataka i izgradnjom potrebnih kapaciteta za odgovor te na taj način predviđa prijetnje i moguće zdravstvene krize. U slučaju izbijanja krize HERA osigurava razvoj, proizvodnju i distribuciju lijekova, cjepiva i drugih medicinskih protumjera, kao što su rukavice i maske, kojih često nije bilo dovoljno tijekom prve faze odgovora na pandemiju koronavirusa.

Donesen je program „EU za zdravlje” (2021. – 2027.), odgovor EU-a na izbijanje bolesti COVID-19, koji je uvelike utjecao na medicinsko i zdravstveno osoblje, pacijente te zdravstvene sustave u Europi. S ulaganjima u iznosu od 5,1 milijarde EUR riječ je o najvećem zdravstvenom programu u financijskom pogledu; U okviru programa „EU za zdravlje” osiguravaju se sredstva za države članice EU-a, zdravstvene organizacije i nevladine organizacije, uključujući hitne zdravstvene prioritete kojima se smanjuje broj infekcija otpornih na antimikrobna sredstva i povećavaju stope cijepljenja.

U svibnju 2020. Europska komisija donijela je strategiju „od polja do stola” s namjerom usmjeravanja EU-a prema održivim prehrambenim sustavima. Cilj je te strategije do 2030. smanjiti ukupnu prodaju antimikrobnih sredstava u EU-u za životinje iz uzgoja i u akvakulturi za 50 %. Ostvarenje tog cilja poduprijet će se provedbom nove Uredbe (EU) 2019/6 o veterinarsko-medicinskim proizvodima (Uredba o veterinarsko-medicinskim proizvodima) i Uredbe (EU) 2019/4 o ljekovitoj hrani za životinje. Njima se utvrđuju brojne mjere za borbu protiv AMR-a i promicanje razboritije i odgovornije uporabe antimikrobnih sredstava kod životinja.

Povećanjem dobrobiti životinja poboljšava se njihovo zdravlje, smanjuje potreba za lijekovima te se pridonosi očuvanju biološke raznolikosti. Komisija će revidirati zakonodavstvo o dobrobiti životinja kako bi ga uskladila s najnovijim znanstvenim dokazima, proširila njegovo područje primjene, olakšala njegovu provedbu i u konačnici osigurala veću dobrobit životinja.

U ožujku 2019. Komisija je donijela strateški pristup lijekovima u okolišu. Njegova svrha bila je ublažavanje ekoloških posljedica svih faza životnog ciklusa farmaceutskih proizvoda (u humanoj medicini i u veterini), od dizajna i proizvodnje do odlaganja. Pojedinim mjerama u strateškom pristupu nastoji se pridonijeti ciljevima Akcijskog plana EU-a „Jedno zdravlje” za borbu protiv AMR-a.

Osim toga, Komisija surađuje s međunarodnim partnerima, kao što je Svjetska zdravstvena organizacija, posebice njezin Regionalni ured za Europu, kako bi pružila potporu državama članicama u provedbi globalnih smjernica o antimikrobnoj otpornosti u pogledu racionalne uporabe antimikrobnih sredstava, sprečavanja i kontrole infekcija te podizanja svijesti.

Mreža EU-a „Jedno zdravlje” za borbu protiv AMR-a

Mreža EU-a „Jedno zdravlje” za borbu protiv AMR-a, kojom predsjeda Europska komisija, među ostalim se sastoji od vladinih stručnjaka iz područja ljudskog zdravlja, zdravlja životinja i okoliša, znanstvenih agencija EU-a (ECDC, EMA i EFSA) te stručnjaka Komisije. Dvaput godišnje održava sastanke koji članovima služe kao platforma za predstavljanje nacionalnih akcijskih planova i strategija, međusobno obavješćivanje o napretku, razmjenu primjera najbolje prakse te za rasprave o mogućim politikama i načinu poboljšanja suradnje i koordinacije.

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka s informacijama o obradi i zaštiti osobnih podataka primjenjuje se na sastanke mreže „Jedno zdravlje” za borbu protiv AMR-a.

Vidjeti i