Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

ES kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmai

Apie atsparumą antimikrobinėms medžiagoms

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms (AAM) – tai mikroorganizmų gebėjimas išgyventi ar vystytis nepaisant antimikrobinių medžiagų, kurios tokį mikroorganizmą paprastai slopina arba naikina. Dėl AAM ES ir EEE kasmet miršta daugiau kaip 35 000 žmonių. AAM taip pat reiškia dideles išlaidas, be kita ko, sveikatos priežiūros sistemoms.

2019 m. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra viena iš 10 didžiausių pasaulinių grėsmių visuomenės sveikatai, su kuriomis susiduria žmonija. 2022 m. liepos mėn. Komisija su valstybėmis narėmis nustatė, kad AAM yra viena iš trijų svarbiausių prioritetinių grėsmių sveikatai.

Apskritai iš naujausių duomenų matyti, kad beveik visų bakterijų ir atsparumo antibiotikams derinių sukeltų infekcijų ir joms priskiriamų mirčių skaičius, ypač sveikatos priežiūros įstaigose, sparčiai didėja.

 • Apie 70 proc. infekcijų, kurias sukėlė antibiotikams atsparios bakterijos, buvo su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos.
 • Jei atsparumas ir toliau didėtų, kasmet dėl jo pasaulyje mirtų apie 10 mln. žmonių, o pasaulio bendrasis vidaus produktas sumažėtų 2–3,5 proc.
 • Iki 2050 m. pasaulio ekonomikai tai galėtų kainuoti iki 100 trln. USD.

Daugiau informacijos

ES veiksmų stiprinimas

•    2023 m. birželio 13 d. Taryba priėmė Rekomendaciją dėl ES veiksmų, kuriais siekiama kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, stiprinimo laikantis bendros sveikatos koncepcijos.

2023 m. birželio 1 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES veiksmų, kuriais siekiama kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms.

2023 m. balandžio 26 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl ES veiksmų, kuriais siekiama kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, stiprinimo laikantis bendros sveikatos koncepcijos, prie kurio pridėtas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas; šie dokumentai yra vaistų teisės aktų rinkinio dalis.

Šiuo pasiūlymu dėl Tarybos rekomendacijos visais trimis bendros sveikatos koncepcija grindžiamo spektro aspektais išplečiamas ir papildomas 2017 m. Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas ES kovos su AAM veiksmų planas, siekiant kuo didesnės sinergijos ir tvirto bei veiksmingo atsako į AAM visoje ES.

Šiuo pasiūlymu dėl Tarybos rekomendacijos siekiama:

 • stiprinti bendros sveikatos koncepcija grindžiamus nacionalinius kovos su AAM veiksmų planus;
 • stiprinti AAM ir antimikrobinių medžiagų vartojimo priežiūrą ir stebėseną;
 • stiprinti infekcijų prevenciją ir kontrolę;
 • stiprinti antimikrobinio gydymo priežiūrą ir racionalų antimikrobinių medžiagų naudojimą;
 • rekomenduoti AAM ir antimikrobinių medžiagų vartojimo žmonių sveikatos srityje tikslus;
 • gerinti informuotumą, švietimą ir mokymą;
 • skatinti mokslinius tyrimus ir plėtrą, paskatas inovacijoms ir antimikrobinių medžiagų bei kitų medicininių atsako į AAM grėsmę priemonių naudojimui;
 • didinti bendradarbiavimą;
 • stiprinti pasaulinius veiksmus.

Informacija, kuria remtasi rengiant pasiūlymą, gauta iš šių konsultacijų, tyrimų ir ataskaitų:

2017 m. bendros sveikatos koncepcija grindžiamas ES kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas

2017 m. birželio mėn. Europos Komisija priėmė Bendros sveikatos koncepcija grindžiamą ES kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planą. Jo ES šalys paprašė 2016 m. birželio 17 d. Tarybos išvadose.

Pagrindiniai šio plano tikslai grindžiami 3 pagrindiniais ramsčiais. Tai:

 1. siekis, kad ES taptų geriausios patirties regionu;
 2. parama moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms;
 3. pasaulinės darbotvarkės formavimas.

Plane išdėstyta daugiau kaip 70 veiksmų, apimančių žmonių ir gyvūnų sveikatą bei aplinką; vykdoma reguliari su jais susijusios pažangos stebėsena.

Įgyvendindama veiksmų planą, Komisija priėmė ES racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo medicinoje gaires. Šių gairių tikslas – sumažinti netinkamo naudojimo atvejų ir skatinti gydant žmones antimikrobines medžiagas naudoti racionaliai. Gairės skirtos visiems subjektams, kurie yra atsakingi už antimikrobinių medžiagų naudojimą arba atlieka tam tikrą vaidmenį šioje srityje. Tai papildo ES racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo gyvūnų sveikatos srityje gaires.

Nuo 2017 m. AAM veiksmų plano priėmimo iki Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl ES veiksmų, kuriais siekiama kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, stiprinimo laikantis bendros sveikatos koncepcijos priėmimo ES atsaką į AAM toliau stiprino kai kurios svarbios iniciatyvos.

Tai, be kita ko:

Finansavimas AAM srityje teikiamas tiek pagal programą „ES – sveikatos labui“, tiek pagal programą „Europos horizontas“.  

Ankstesnis Komisijos veiksmų planas (2011–2016 m.)

2011 m. Komisijos kovos su AAM keliamomis grėsmėmis veiksmų plane numatyta 12 veiksmų, įgyvendintinų su ES valstybėmis narėmis, ir nustatytos 7 sritys, kuriose priemonės buvo reikalingos labiausiai:

 • tinkamo antimikrobinių medžiagų naudojimo žmonėms ir gyvūnams gydyti užtikrinimas;
 • mikrobų sukeliamų infekcijų ir jų plitimo prevencija;
 • naujų veiksmingų antimikrobinių medžiagų arba pakaitinių gydymo priemonių kūrimas;
 • tarptautinis bendradarbiavimas siekiant sumažinti atsparumo antimikrobinėms medžiagoms pavojų;
 • medicinos ir veterinarijos stebėsenos bei kontrolės gerinimas;
 • mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo skatinimas;
 • informavimo, švietimo ir mokymo tobulinimas.

2016 m. spalio mėn. Komisijos paskelbtas veiksmų plano vertinimas ir per viešas konsultacijas gauti atsiliepimai parodė, kad visa tai turėjo aiškią pridėtinę vertę kaip politinio įsipareigojimo simbolis, paskatinęs keletą veiksmų valstybėse narėse ir padėjęs stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Veiksmų planas taip pat pasitarnavo kaip sistema, leidžianti tarptautiniu lygmeniu orientuoti ir koordinuoti su AAM susijusius veiksmus stebėsenos, priežiūros bei mokslinių tyrimų ir plėtros srityse. Šioje informacijos suvestinėje pateikiamas pagrindinių šio vertinimo punktų apibendrinimas.

Be to, parengta išorės ataskaita dėl EK kovos su atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamomis grėsmėmis veiksmų plano vertinimo (su priedėliais).

Prieš šį vertinimą 2015 m. vasario mėn. buvo paskelbta AAM veiksmų plano (2011–2016 m.) pažangos ataskaita, kurioje nurodyta veiksmų, kurių imtasi šiai problemai spręsti, esama padėtis.

Komisija veiksmų gairėse (kurios buvo atnaujintos 2016 m. lapkričio mėn.) taip pat parengė išsamią Veiksmų plane nustatytų 12 veiksmų apžvalgą, įskaitant veiklos tikslus, konkrečią veiklą ir terminus.

ES bendros sveikatos tinklas AAM klausimais

Bendros sveikatos tinklą AAM klausimais, kuriam pirmininkauja Europos Komisija, visų pirma sudaro vyriausybių žmonių ir gyvūnų sveikatos srities bei aplinkosaugos sektorių ekspertai, taip pat atitinkamų ES mokslinių agentūrų bei Komisijos ekspertai ir suinteresuotieji subjektai. Jo paskirtis – stiprinti ES institucijų, valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų veiklos koordinavimą ir žmonių sveikatos, veterinarijos ir aplinkos sektorių dialogą kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms politikos srityje. Šio tinklo nariai paprastai susitinka du kartus per metus.

Informuotumo didinimas

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), siekdamas didinti informuotumą apie AAM, pradėjo organizuoti Europos informavimo apie antibiotikus dieną, kurios tikslas – suteikti platformą ir paramą nacionalinėms kampanijoms dėl apdairaus antibiotikų vartojimo. Bėgant metams, Europos informavimo apie antibiotikus diena, kiekvienais metais lapkričio mėn. minima kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos organizuojama Pasauline informavimo apie antimikrobines medžiagas savaite, tapo pasaulinio masto platforma, bendradarbiaujant su daugeliu ES nepriklausančių šalių ir atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, laikantis Komisijos vadinamosios vienos sveikatos sampratos AAM atžvilgiu. 

Latest updates