Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Opatrenia EÚ v oblasti antimikrobiálnej rezistencie

O antimikrobiálnej rezistencii

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) je schopnosť mikroorganizmov prežívať alebo rásť aj napriek antimikrobiálnej látke, ktorá zvyčajne tento mikroorganizmus inhibuje alebo zabíja. AMR zodpovedá v EÚ/EHP za viac ako 35 000 úmrtí ročne. Antimikrobiálna rezistencia si okrem toho vyžaduje značné náklady, a to aj v súvislosti so systémami zdravotnej starostlivosti.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v roku 2019 antimikrobiálnu rezistenciu za jedno z desiatich najväčších globálnych ohrození verejného zdravia, ktorým ľudstvo čelí. Komisia spolu s členskými štátmi v júli 2022 uznala, že AMR predstavuje jedno z troch najvážnejších ohrození zdravia.

Najnovšie údaje vo všeobecnosti ukazujú na významne sa zvyšujúce trendy v počte infekcií a s nimi spojených úmrtí takmer pri všetkých kombináciách „baktéria – antibiotická rezistencia“, predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach.

 • Približne 70 % prípadov infekcií baktériami rezistentnými voči antibiotikám tvoria infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou.
 • Sústavne sa zvyšujúca odolnosť by odhadom viedla k 10 miliónom úmrtí na svete ročne, zníženiu globálneho hrubého domáceho produktu o 2 až 3,5 %.
 • Do roku 2050 by svetové hospodárstvo mohla stáť až 100 biliónov USD.

Ďalšie informácie:

Urýchlenie opatrení EÚ

•    13. júna 2023 schválila Rada odporúčanie na urýchlenie opatrení EÚ v boji proti antimikrobiálnej rezistencii v zmysle prístupu „jedno zdravie“

Európsky parlament prijal 1. júna 2023 uznesenie o opatreniach EÚ na boj proti antimikrobiálnej rezistencii.

Európska komisia prijala 26. apríla 2023 návrh odporúčania Rady o urýchlení opatrení EÚ v boji proti antimikrobiálnej rezistencii v zmysle prístupu „jedno zdravie“ spolu s pracovným dokumentom útvarov Komisie ako súčasť farmaceutického balíka.

Týmto návrhom odporúčania Rady sa rozširuje a dopĺňa akčný plán EÚ „jedno zdravie“ z roku 2017 proti AMR vo všetkých troch rozmeroch spektra prístupu „jedno zdravie“ s cieľom maximalizovať synergie a dosiahnuť silnú a účinnú reakciu na AMR v celej EÚ.

Cieľmi tohto návrhu na odporúčanie Rady a navrhované opatrenia sú:

 • posilniť národné akčné plány boja proti AMR v zmysle prístupu „jedno zdravie“,
 • sprísniť dohľad a monitorovanie AMR a spotreby antimikrobiálnych látok,
 • posilniť prevenciu a kontrolu infekcií,
 • posilniť uvážlivé a obozretné používanie antimikrobiálnych látok,
 • odporučiť ciele v oblasti AMR a spotreby antimikrobiálnych látok, pokiaľ ide o zdravie ľudí,
 • zlepšiť informovanosť, vzdelanie a odbornú prípravu,
 • posilniť výskum a vývoj, stimuly na inovácie a prístup k antimikrobiálnym látkam a iným zdravotníckym protiopatreniam v oblasti AMR,
 • zintenzívniť spoluprácu,
 • zlepšiť globálne opatrenia.

Príspevky k návrhu boli zozbierané z týchto konzultácií, štúdií a správ:

Akčný plán EÚ „jedno zdravie“ proti AMR z roku 2017

Európska komisia prijala v júni 2017 akčný plán EÚ „jedno zdravie“ proti AMR, a to na základe žiadosti krajín EÚ v záveroch Rady zo 17. júna 2016.

Kľúčové ciele tohto akčného plánu vychádzajú z troch hlavných pilierov:

 1. Zabezpečenie toho, aby bola EÚ oblasťou s najlepšími postupmi
 2. Podpora výskumu, vývoja a inovácie
 3. Formovanie globálneho programu

V pláne sa uvádza viac ako 70 opatrení týkajúcich sa zdravia ľudí, zdravia zvierat a životného prostredia, ktorých pokrok sa pravidelne monitoruje.

V rámci vykonávania akčného plánu Komisia prijala usmernenia EÚ o obozretnom používaní antimikrobiálnych látok v oblasti ľudského zdravia. Cieľom týchto usmernení je znížiť neprimerané používanie antimikrobiálnych látok a podporiť ich obozretné používanie (u ľudí). Určené sú všetkým aktérom, ktorí sú zodpovední za používanie antimikrobiálnych látok alebo v ňom zohrávajú nejakú úlohu. Dopĺňajú usmernenia EÚ o obozretnom používaní antimikrobiálnych látok v oblasti zdravia zvierat.

Medzi prijatím akčného plánu antimikrobiálnej rezistencie na rok 2017 a prijatím návrhu Komisie na odporúčanie Rady o urýchlení opatrení EÚ v boj proti antimikrobiálnej rezistencii v zmysle prístupu „jedno zdravie“ prispeli k ďalšiemu posilneniu reakcie EÚ na AMR niektoré ďalšie hlavné iniciatívy.

Patria k nim:

Financovanie v oblasti AMR poskytuje program EU4Health aj program Horizont Európa.  

Predchádzajúci akčný plán Komisie (2011 – 2016)

Akčný plán Komisie proti rastúcim hrozbám AMR z roku 2011 obsahoval 12 opatrení, ktoré sa mali realizovať v spolupráci s členskými štátmi EÚ, a určil 7 oblastí, v ktorých boli tieto opatrenia najviac potrebné:

 • zabezpečenie vhodného používania antimikrobiálnych látok v prípade ľudí a zvierat;
 • predchádzanie mikrobiálnym infekciám a ich šíreniu;
 • vývoj nových účinných antimikrobiálnych látok alebo liečebných alternatív;
 • spolupráca s medzinárodnými partnermi na zamedzení rizika AMR;
 • zlepšenie monitorovania a dohľadu v humánnej a veterinárnej medicíne;
 • podpora výskumu a inovácie;
 • podpora komunikácie, vzdelávania a odbornej prípravy.

Hodnotenie akčného plánu, ktoré Komisia uverejnila v októbri 2016, a príspevky získané počas verejnej konzultácie ukázali, že plán mal jasnú pridanú hodnotu, ktorá slúžila ako symbol politického záväzku, stimulovala viaceré opatrenia v rámci členských štátov a slúžila na posilnenie medzinárodnej spolupráce. Akčný plán zároveň poskytol rámec na usmernenie a koordináciu činností v oblasti AMR na medzinárodnej úrovni, a to v oblasti monitorovania a dohľadu a výskumu a vývoja. Hlavné body uvedeného hodnotenia sú zhrnuté v tomto prehľade.

Okrem toho je k dispozícii externá správa o hodnotení akčného plánu EK proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie (a dodatky).

Pred týmto hodnotením bola vo februári 2015 uverejnená správa o pokroku týkajúca sa akčného plánu proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie (2011 – 2016), v ktorej sa uvádza aktuálny stav opatrení prijatých na riešenie tejto otázky.

Komisia okrem toho vypracovala podrobný prehľad 12 opatrení akčného plánu formou plánu realizácie (aktualizovaného v novembri 2016), ktorý zahŕňa prevádzkové ciele, konkrétne činnosti a termíny.

Sieť EÚ „jedno zdravie“ v oblasti AMR

Sieť EÚ „jedno zdravie“ v oblasti AMR, ktorej predsedá Európska komisia, tvoria vládni experti na zdravie ľudí a zvierat a na životné prostredie, vedecké agentúry EÚ (ECDC, EFSA a EMA) a odborníci Komisie. Jej poslaním je posilniť koordináciu a dialóg medzi sektormi ľudského zdravia, veterinárstva a životného prostredia v inštitúciách EÚ, členských štátoch a so zainteresovanými stranami v rámci politík zameraných na boj proti antimikrobiálnej rezistencii. Táto sieť sa zvyčajne stretáva dvakrát ročne.

Zvyšovanie informovanosti

S cieľom zvýšiť informovanosť o AMR vyhlásilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách, ktorého cieľom je poskytnúť platformu a podporu pre vnútroštátne kampane súvisiace s obozretným používaním antibiotík. V priebehu rokov sa Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách, ktorý sa každoročne pripomína v novembri spolu so Svetovým týždňom zvyšovania povedomia o antimikrobikách, ktorý organizuje WHO, rozvinul na platformu s globálnym dosahom, ktorá spolupracuje s mnohými krajinami mimo EÚ, ako aj s príslušnými zainteresovanými stranami, v súlade s prístupom Komisie „jedno zdravie“ k AMR. 

Latest updates