Skip to main content
Public Health

Akčný plán EÚ v oblasti antimikrobiálnej rezistencie

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) – schopnosť mikroorganizmov odolávať antimikrobiálnej liečbe, predovšetkým antibiotikám – má priamy vplyv na zdravie ľudí a zvierat a predstavuje značnú ekonomickú záťaž z dôvodu vyšších nákladov na liečbu a zníženej produktivity spôsobenej chorobami. AMR má za následok približne 33 000 úmrtí ročne v EÚ. Odhaduje sa tiež, že antimikrobiálna rezistencia stojí EÚ ročne 1,5 miliardy EUR v podobe nákladov na zdravotnú starostlivosť a strát na produktivite.

V poverovacom liste komisárke Stelle Kyriakidesovej sa vymedzuje potreba riešiť šírenie prípadne návrat vysoko infekčných chorôb, pričom sa zdôrazňuje potreba zamerať sa na úplné vykonávanie Európskeho akčného plánu „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii s cieľom spolupracovať s medzinárodnými partnermi na presadzovaní celosvetovej dohody o používaní a prístupe k antimikrobiálnym látkam.

amr_video_tease-02.jpg

Akčný plán EÚ „jedno zdravie“ proti AMR

Európska komisia prijala v júni 2017 Akčný plán EÚ „jedno zdravie“ proti AMR, a to na základe žiadosti krajín EÚ v záveroch Rady zo 17. júna 2016. Vychádza z akčného plánu z roku 2011 (pozri ďalej), jeho hodnotenia, spätnej väzby získanej v súvislosti s plánom Európskej komisie v oblasti antimikrobiálnej rezistencie a otvorenej verejnej konzultácie.

Kľúčové ciele tohto akčného plánu vychádzajú z troch hlavných pilierov:

  1. Zabezpečenie toho, aby bola EÚ oblasťou s najlepšími postupmi
  2. Podpora výskumu, vývoja a inovácie
  3. Formovanie globálneho programu

Komisia prijala aj prvé výsledky plánu, napríklad Usmernenia EÚ k obozretnému používaniu antimikrobiálnych látok pre ľudské zdravie (dostupné vo všetkých jazykoch). Cieľom usmernení je znížiť neprimerané používanie antimikrobiálnych látok a podporiť ich obozretné používanie (u ľudí). Určené sú všetkým aktérom, ktorí sú zodpovední za používanie antimikrobiálnych látok. Dopĺňajú usmernenia EÚ o obozretnom používaní antimikrobiálnych látok v oblasti zdravia zvierat.

Európska komisia vydáva dvakrát ročne správu o pokroku v rámci „Akčného plánu EÚ v oblasti AMR“ z roku 2017.

Od začiatku vykonávania Akčného plánu EÚ v oblasti antimikrobiálnej rezistencie z roku 2017 sa vykonali dôležité aktualizácie s cieľom ďalej posilniť reakciu EÚ na AMR, napríklad:

Komisia 25. novembra 2020 prijala farmaceutickú stratégiu pre Európu, ktorá bude riešiť viaceré výzvy v súvislosti AMR vrátane nedostatočných investícií do antimikrobiálnych látok a nevhodného používania antibiotík. Stratégia sa bude vzťahovať aj na činnosti zamerané na zlepšenie informovanosti zdravotníckych pracovníkov a občanov Únie o antimikrobiálnej rezistencii.

V novembri 2020 bolo uverejnené nové vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1729 o monitorovaní a ohlasovaní antimikrobiálnej rezistencie v prípade zoonotických a komenzálnych baktérií. Rozhodnutie vychádza z najnovších vedeckých stanovísk a rieši známe problémy pri vykonávaní, pričom vedecky reaguje a zabezpečuje kontinuitu pri posudzovaní budúcich trendov v oblasti antimikrobiálnej rezistencie.

Európska komisia zriadila v septembri 2021 Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Jeho cieľom je predchádzať núdzovým situáciám v oblasti zdravia, odhaľovať ich a rýchlo na ne reagovať. Úrad HERA predvída hrozby a potenciálne zdravotné krízy prostredníctvom zhromažďovania spravodajských informácií a rozvoja potrebných kapacít v oblasti reakcie. V prípade núdzovej situácie HERA zabezpečuje vývoj, výrobu a distribúciu liekov, očkovacích látok a iných zdravotníckych protiopatrení – ako sú rukavice a rúška, ktoré počas prvej fázy reakcie na koronavírus často chýbali.

Predložený program EU4Health (na roky 2021 – 2027) je reakciou EÚ na ochorenie COVID-19, ktoré malo veľký vplyv na lekársky a iný zdravotnícky personál, pacientov a zdravotnícke systémy v Európe. Vďaka investíciám vo výške 5,1 miliardy EUR je tento program z hľadiska financovania doteraz najväčším programom v oblasti zdravia. Program EU4Health poskytuje finančné prostriedky krajinám EÚ, zdravotníckym organizáciám a mimovládnym organizáciám vrátane naliehavých priorít v oblasti zdravia, ktorými sa znižuje počet infekcií rezistentných voči antimikrobiálnym látkam a zlepšuje miera zaočkovanosti.

Európska komisia prijala v máji 2020 stratégiu „z farmy na stôl“, ktorá má prispieť k formovaniu cesty EÚ k udržateľným potravinovým systémom. Cieľom je znížiť do roku 2030 celkový predaj antimikrobiálnych látok pre hospodárske zvieratá a v akvakultúre v EÚ o 50 %. Dosiahnutie tohto cieľa bude podporené vykonávaním nového nariadenia (EÚ) 2019/6 o veterinárnych liekoch (nariadenie o veterinárnych liekoch) a nariadenia (EÚ) 2019/4 o medikovaných krmivách (MK). Stanovuje sa v nich široká škála opatrení na boj proti AMR a podporu obozretnejšieho a zodpovednejšieho používania antimikrobiálnych látok u zvierat.

Lepšie životné podmienky zvierat prispievajú k zdraviu zvierat, znižujú potrebu liečby a pomáhajú zachovávať biodiverzitu. Komisia preskúma právne predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat s cieľom zladiť ich s aktuálnymi vedeckými dôkazmi, rozšíriť ich rozsah pôsobnosti, zjednodušiť ich presadzovanie a napokon zabezpečiť vyššiu úroveň životných podmienok zvierat.

Komisia prijala v marci 2019 Strategický prístup Európskej únie k liekom v životnom prostredí (LvŽP). Jeho účelom je riešiť environmentálne dôsledky všetkých fáz životného cyklu (humánnych aj veterinárnych) liečiv, od návrhu a výroby cez používanie až po likvidáciu. Viaceré opatrenia v rámci strategického prístupu by mali prispieť k cieľom akčného plánu EÚ „jedno zdravie“ proti AMR.

Komisia spolupracuje aj s medzinárodnými partnermi, ako je Svetová zdravotnícka organizácia, a najmä jej Regionálny úrad pre Európu, s cieľom podporiť členské štáty pri vykonávaní globálnych usmernení o antimikrobiálnej rezistencii, pokiaľ ide o uvážlivé používanie antimikrobiálnych látok, prevenciu a kontrolu infekcií a zvyšovanie informovanosti.

Sieť EÚ „jedno zdravie“ v oblasti AMR

Sieť EÚ „jedno zdravie“ v oblasti AMR, ktorej predsedá Európska komisia, tvoria vládni experti na zdravie ľudí a zvierat a na životné prostredie, vedecké agentúry EÚ (ECDC, EFSA a EMA) a odborníci Komisie. Stretnutia, ktoré dvakrát ročne organizuje sieť EÚ „jedno zdravie“ v oblasti AMR, poskytujú jej členom platformu na predstavenie národných akčných plánov a stratégií a vzájomné informovanie sa o ich aktuálnom pokroku, výmenu najlepších postupov a diskusiu o možnostiach politiky a spôsobe, akým posilniť spoluprácu a koordináciu.

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú stretnutí siete „jedno zdravie“ v oblasti AMR.

Pozri aj