Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Научни изследвания, проекти и проучвания

Понастоящем ЕС финансира голям брой научноизследователски проекти за борба с инфекциозните болести. Повечето от тези проекти са свързани с проблема с антимикробната резистентност (АМР), защото тя сериозно подкопава способността ни за лечение на инфекциозни заболявания. По програма Хоризонт 2020 са инвестирани над 2,3 милиарда евро в научни изследвания в областта на АМР и инфекциозните болести. Освен това инвестиции се осъществяват и чрез здравната програма на ЕС. Тези финансирани от ЕС проекти могат да бъдат разгледани в описа на Глобалния център за НИРД в областта на АМР, сред чиито основатели е Комисията.

Финансовата подкрепа, предоставяна по линия на „Хоризонт 2020“, дава възможност на изследователите да работят по множеството аспекти на глобалния проблем с АМР. Това включва например разработването на нови подходи за клинично управление и предотвратяване на резистентните бактериални инфекции в места с висока степен на разпространение, както и създаването на устойчива европейска мрежа за хармонизирани широкомащабни клинични изследвания на инфекциозни заболявания.

Комисията също така финансира научни изследвания в областта на АМР, като обединява усилията си със сектора или с държавите от ЕС. Примери за това са програмата AMR Accelerator на Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ) с бюджет от 480 милиона евро и инициативата за съвместно планиране относно АМР (JPIAMR), в рамките на която с помощта на финансиране от ЕС се координира националното финансиране за научни изследвания и се подкрепят съвместни действия за запълване на пропуските в знанията относно АМР с перспектива „Едно здраве“. JPIAMR включва и виртуален научноизследователски институт (JPIAMR-VRI) — платформа, която има за цел подобряване на координацията на научните изследвания в областта на АМР, повишаване на видимостта на научноизследователските мрежи, институти/центрове и инфраструктури в областта на АМР и улесняване на обмена на знания и развитието на капацитет в целия свят.

През 2021 г. изследванията в областта на АМР получиха нов тласък.

Първо, стартирането на новата рамкова програма за научни изследвания Хоризонт Европа ще предостави нови възможности за финансиране и партньорства, чрез които Комисията ще обедини усилията си с държавите от ЕС, за да се финансират научни изследвания в областта на АМР въз основа на подхода „Едно здраве“, както и в областта на здравето на животните и хуманното отношение към тях.

Второ, чрез новата програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health) ще се инвестира в действия с добавена стойност за ЕС, насочени към подобряване на здравето, справяне с трансграничните заплахи за здравето, подобряване на лекарствените продукти и укрепване на здравните системи.

Трето, новият Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) ще укрепи способността на Европа да предотвратява, открива и реагира бързо на трансгранични извънредни ситуации, свързани със здравето, и ще насърчава научните изследвания и иновациите с цел разработване на ефективни, безопасни и финансово достъпни медицински мерки за противодействие. АМР е една от заплахите за здравето, с които HERA ще се занимава.

Инфографики и информационни документи

ЕС

ПАРТНЬОРИ

Видео и мултимедийни материали

ЕС

ПАРТНЬОРИ