Skip to main content
Public Health

Teadusuuringud, projektid ja uurimused

EL rahastab praegu paljusid nakkushaigustega võitlemise alaseid teadusprojekte, millest enamik on antimikroobikumiresistentsuse probleemi lahendamiseks olulised, kuna see kahjustab tõsiselt meie suutlikkust nakkushaiguseid ravida. Programmi „Horisont 2020“ raames on nakkushaiguste ja antimikroobikumiresistentsuse alastesse uuringutesse investeeritud üle 2,3 miljardi euro ja lisaks nendele tehakse investeeringuid ELi terviseprogrammi kaudu. Neid ELi rahastatud projekte võib vaadelda üleilmse antimikroobikumiresistentsuse teadus- ja arenduskeskuse loetelus. Keskuse üks asutajaliikmeid on komisjon.

Programmi „Horisont 2020“ kaudu antav rahaline toetus võimaldab teadlastel tegeleda antimikroobikumiresistentsuse üleilmse probleemi paljude tahkudega. See hõlmab näiteks uute lähenemisviiside väljatöötamist ravimresistentsete bakteriaalsete infektsioonide kliiniliseks haldamiseks ja ennetamiseks suure levimusega keskkonnas ning üleeuroopalise kestliku võrgustiku loomist nakkushaigustega seotud ulatuslike ühtlustatud kliiniliste uuringute tegemiseks.

Komisjon rahastab ka antimikroobikumiresistentsuse alaseid teadusuuringuid, ühendades jõud tööstusharu või liikmesriikidega. Selle näiteks on innovatiivsete ravimite algatuse programm „AMR Accelerator“, mille eelarve üksi on 480 miljonit eurot, ning antimikroobikumiresistentsuse vastane ühise kavandamise algatus (JPIAMR), mida toetatakse ELi vahenditest ja millega koordineeritakse riiklikku teadusuuringute rahastamist ja toetatakse ühiseid meetmeid antimikroobikumiresistentsuse alaste puudulike teadmiste parandamiseks terviseühtsuse põhimõtetest lähtuvalt. JPIAMR hõlmab ka virtuaalset uurimisinstituuti (JPIAMR-VRI), mille eesmärk on suurendada antimikroobikumiresistentsusega seotud teadusuuringute koordineerimist, parandada antimikroobikumiresistentsuse uurimisvõrgustike, teadusuuringuid tegevate instituutide/keskuste ja taristute nähtavust ning hõlbustada teadmiste vahetamist ja suutlikkuse arendamist kogu maailmas.

2021. aastal said antimikroobikumiresistentsuse alased teadusuuringud uue hoo.

Esiteks käivitati uus teadusuuringute raamprogramm „Euroopa horisont“, mis pakub uudseid rahastamisvõimalusi ja partnerlusi, milles komisjon ühendab jõud liikmesriikidega, et rahastada teadusuuringuid terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastase võitluse ning loomade tervise ja heaolu valdkonnas.

Teiseks loodi programm „EL tervise heaks“, mille raames investeeritakse ELi lisaväärtusega meetmetesse, mille eesmärk on parandada tervist, tegeleda piiriüleste terviseohtudega, tõhustada ravimeid ja tugevdada tervishoiusüsteeme.

Kolmandaks algas üleminekuetapp uue Euroopa tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse (HERA) jaoks, mis hakkab täielikult toimima 2022. aasta alguses. See asutus tugevdab Euroopa suutlikkust ennetada ja avastada piiriüleseid tervisealaseid hädaolukordi ja neile kiiresti reageerida ning edendab teadusuuringuid ja innovatsiooni, et töötada välja tõhusad, ohutud ja taskukohased meditsiinilised vastumeetmed. Antimikroobikumiresistentsus on üks terviseohtudest, millega HERA peab tegelema.

Infograafika ja teabelehed

EL

PARTNERID

Videod ja multimeedia

EL

PARTNERID