Skip to main content
Public Health

Moksliniai tyrimai, projektai ir studijos

ES šiuo metu finansuoja daug mokslinių tyrimų projektų, skirtų kovai su infekcinėmis ligomis, kurių dauguma susiję su atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (AAM) problema, nes AAM smarkiai mažina mūsų gebėjimą gydyti infekcines ligas. Pagal programą „Horizontas 2020“ į infekcinių ligų ir AAM mokslinius tyrimus investuota daugiau kaip 2,3 mlrd. EUR, be to, investuojama ir pagal ES sveikatos programą. Šiuos ES finansuojamus projektus galima apžvelgti Pasaulinio AAM mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros centro, kurio viena iš steigėjų yra Komisija, apraše.

Finansinė parama pagal programą „Horizontas 2020“ tyrėjams suteikia galimybę įvairiais aspektais spręsti pasaulinę AAM problemą. Ji apima, pavyzdžiui, naujų metodų, skirtų atsparių bakterijų infekcijų klinikiniam valdymui ir prevencijai didelio paplitimo sąlygomis, kūrimą ir Europos masto tvaraus tinklo, skirto suderintiems didelio masto klinikiniams infekcinių ligų moksliniams tyrimams, sukūrimą.

Komisija taip pat finansuoja AAM mokslinius tyrimus, sutelkdama jėgas su pramonės sektoriumi arba su savo valstybėmis narėmis. Paminėtinas, pavyzdžiui, Naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) programa „AAM Accelerator“, kurios vienos biudžetas sudaro 480 mln. EUR, ir ES lėšomis remiama Bendro programavimo iniciatyva dėl AAM (JPIAMR), pagal kurią koordinuojamas nacionalinis mokslinių tyrimų finansavimas ir remiami bendri veiksmai, kuriais siekiama užpildyti žinių apie AAM spragas, laikantis bendros sveikatos perspektyvos. JPIAMR taip pat apima virtualųjį mokslinių tyrimų institutą (JPIAMR-VRI) – platformą, kuria siekiama didinti AAM mokslinių tyrimų koordinavimą, didinti AAM mokslinių tyrimų tinklų, mokslinius tyrimus atliekančių institutų ir (arba) centrų ir infrastruktūros matomumą ir sudaryti palankesnes sąlygas keistis žiniomis ir stiprinti gebėjimus visame pasaulyje.

2021 m. AAM moksliniams tyrimams suteiktas naujas postūmis.

Pirma, pradėta įgyvendinti nauja bendroji mokslinių tyrimų programa „Europos horizontas“, kuri suteiks naujų finansavimo galimybių ir leis užmegzti partnerystės ryšių, per kuriuos Komisija kartu su valstybėmis narėmis finansuos mokslinius tyrimus bendros sveikatos koncepcija grindžiamos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM), taip pat gyvūnų sveikatos ir gerovės srityse.

Antra, sukurta programa „ES – sveikatos labui“, pagal kurią bus investuojama į ES pridėtinę vertę turinčius veiksmus, kuriais siekiama gerinti sveikatą, šalinti tarpvalstybines grėsmes sveikatai, gerinti vaistų kokybę ir stiprinti sveikatos priežiūros sistemas.

Trečia, pradėtas naujos Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucijos (HERA), kuri pradės visapusiškai veikti iki 2022 m. pradžios, pereinamasis etapas. Ši institucija stiprins Europos gebėjimą užkirsti kelią tarpvalstybinėms ekstremaliosioms sveikatos situacijoms, padės jas nustatyti ir greitai į jas reaguoti, taip pat skatins mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad būtų sukurtos veiksmingos, saugios ir įperkamos medicininės atsako priemonės. AAM yra viena iš grėsmių sveikatai, su kuria HERA turi kovoti.

Infografikai ir informacijos suvestinės

ES

PARTNERIAI

Vaizdo siužetai ir multimedijos

ES

PARTNERIAI