Skip to main content
Public Health

Pētniecība, projekti un pētījumi

Pašlaik ES finansē daudzus infekcijas slimību pētniecības projektus, no kuriem lielākā daļa attiecas arī uz mikrobu rezistences (AMR) problēmu, jo tā nopietni mazina mūsu spēju ārstēt infekcijas slimības. Programma “Apvārsnis 2020” ir ieguldījusi vairāk nekā 2,3 miljardus eiro infekcijas slimību un mikrobu rezistences pētniecībā; turklāt ieguldījumi tiek īstenoti arī ES Veselības programmas ietvaros. Šos ES finansētos projektus var skatīt uzskaitījumā, ko sagatavojis Globālais pētniecības un izstrādes centrs AMR jomā, kura dibinātāju vidū ir Komisija.

Finansiālais atbalsts, kas sniegts pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros, ļauj pētniekiem risināt globālo AMR problēmu visos tās aspektos. Runa ir, piemēram, par jaunu pieeju izstrādi nolūkā klīniski pārvaldīt un novērst infekcijas, ko izraisa rezistentas baktērijas augstas izplatības apstākļos, kā arī par Eiropas mēroga ilgtspējīga tīkla izveidi saskaņotiem plaša mēroga klīniskiem pētījumiem infekcijas slimību jomā.

Komisija arī finansē AMR pētniecību, sadarbojoties ar nozari vai dalībvalstīm. Piemēri šajā sakarībā ir programma “AMR Accelerator” atbilstīgi Novatorisku zāļu ierosmei (IMI), kuras budžets ir 480 miljoni eiro, un kopīgas plānošanas iniciatīva mikrobu rezistences jomā (JPIAMR), kura ar ES finansiālu atbalstu koordinē nacionālo pētniecības finansējumu un saistībā ar iniciatīvu “Viena veselība” atbalsta kopīgus pasākumus, kuru mērķis ir novērst robus zināšanās par AMR. Iniciatīva JPIAMR ietver arī virtuālo pētniecības institūtu (JPIAMR-VRI) — platformu, kuras mērķis ir nostiprināt AMR pētniecības koordināciju, uzlabot AMR pētniecības tīklu, pētniecību veicošo institūtu/centru un infrastruktūru redzamību un veicināt zināšanu apmaiņu un spēju attīstību visā pasaulē.

2021. gadā AMR pētniecība saņēma jaunu impulsu.

Pirmkārt, ar jauno pētniecības pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, kas piedāvās jaunas finansēšanas iespējas un partnerības, kurās Komisija sadarbosies ar dalībvalstīm, lai finansētu pētījumus attiecībā uz AMR jēdziena “Viena veselība” ietvaros, kā arī lai gādātu par dzīvnieku veselību un labturību.

Otrkārt, ar programmu “ES – Veselībai” (EU4Health), kas ieguldīs darbībās ar ES pievienoto vērtību, kuru mērķis ir uzlabot veselību, pārvarēt pārrobežu veselības apdraudējumus, uzlabot zāles un nostiprināt veselības sistēmas.

Treškārt, tika izveidota Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde (HERA), kura pēc attiecīga pārejas posma pilnībā sāks darboties 2022. gada sākumā. Šī iestāde stiprinās Eiropas spēju novērst un atklāt pārrobežu ārkārtas situācijas veselības jomā, kā arī ātri reaģēt uz tām, un veicinās pētniecību un inovāciju, kas ļaus izstrādāt efektīvus, drošus un cenas ziņā pieejamus medicīniskos pretlīdzekļus. AMR ir viens no veselības apdraudējumiem, kas ietilpst HERA kompetences jomās.

Infografikas un faktu lapas

ES

PARTNERI

Videomateriāli un multivides materiāli

ES

PARTNERI