Skip to main content
Public Health

Nauka, Projekty & Badania

UE finansuje obecnie wiele projektów badawczych w dziedzinie chorób zakaźnych. Większość tych badań dotyczy oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, ponieważ problem ten znacznie ogranicza możliwości leczenia chorych na choroby zakaźne. W ramach programu „Horyzont 2020” zainwestowano ponad 2,3 mld euro w prace badawcze dotyczące chorób zakaźnych i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Dodatkowe nakłady na ten cel pochodzą także z Programu UE dla zdrowia. Informacje na temat tych projektów finansowanych ze środków unijnych można znaleźć w wykazie globalnego ośrodka badawczo-rozwojowego w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, którego jednym z członków założycieli jest Komisja.

Wsparcie finansowe z programu „Horyzont 2020” umożliwia badaczom przeciwdziałanie globalnemu problemowi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na wiele sposobów. Należą do nich na przykład opracowywanie nowych podejść do zarządzania klinicznego oraz zapobieganie zakażeniom wywołanym drobnoustrojami opornymi na leki w miejscach o dużej częstości występowania, a także ustanowienie ogólnoeuropejskiej zrównoważonej sieci na rzecz zharmonizowanych, zakrojonych na szeroką skalę badań klinicznych w dziedzinie chorób zakaźnych.

Komisja finansuje też badania dotyczące problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe we współpracy z sektorem prywatnym lub państwami członkowskimi. Przykładami takiej współpracy są akcelerator wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych, który dysponuje budżetem 480 mln euro, oraz inicjatywa w zakresie wspólnego programowania badań nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (JPIAMR), która z pomocą finansowania UE koordynuje krajowe nakłady na badania i wspiera wspólne działania na rzecz upowszechniania wiedzy na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe z perspektywy planu działania „Jedno zdrowie”. JPIAMR obejmuje także wirtualny instytut badawczy (JPIAMR-VRI), czyli platformę internetową, której celem jest lepsza koordynacja badań nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, upowszechnianie informacji o infrastrukturze, sieciach i ośrodkach badawczych w tej dziedzinie, a także pomoc w dzieleniu się wiedzą i budowaniu zdolności na całym świecie.

W 2021 r. badaniom nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe nadano nowy impuls.

Po pierwsze, uruchomiono nowy program ramowy w zakresie badań naukowych „Horyzont Europa”, który zapewni nowe możliwości finansowania i tworzenia partnerstw. Zgodnie z planem działania „Jedno zdrowie” Komisja wraz z państwami członkowskimi finansować będzie badania dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jak również badania w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Po drugie, utworzono program UE dla zdrowia, w ramach którego finansowane będą działania o unijnej wartości dodanej, mające na celu poprawę zdrowia, zwalczanie transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, podniesienie jakości produktów leczniczych oraz wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej.

Po trzecie, rozpoczęto etap przejściowy nowego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA), który zacznie w pełni funkcjonować w 2022 r. Urząd ten zwiększy zdolność Europy do zapobiegania transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia oraz ich wykrywania i szybkiego reagowania na nie. Będzie też wspierać badania naukowe i innowacje służące opracowywaniu skutecznych, bezpiecznych i przystępnych cenowo medycznych środków przeciwdziałania takim zagrożeniom. Jednym z zagrożeń, którymi zajmować się będzie HERA, jest oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Infografiki i zestawienia informacji

UE

PARTNERZY

Nagrania wideo i multimedia

UE

PARTNERZY