Skip to main content
Public Health

Výskum, projekty a štúdie

EÚ v súčasnosti financuje veľký počet výskumných projektov zameraných na boj proti infekčným chorobám. Väčšina z týchto projektov súvisí s problémom antimikrobiálnej rezistencie, ktorý vážne ohrozuje našu schopnosť liečiť infekčné choroby. V rámci programu Horizont 2020 sa investovalo viac ako 2,3 miliardy EUR do výskumu infekčných chorôb a AMR. Ďalšie investície sa v tejto oblasti vynakladajú prostredníctvom programu EÚ v oblasti zdravia. Tieto projekty financované z prostriedkov EÚ si možno pozrieť v inventári globálneho centra výskumu a vývoja v oblasti AMR. Komisia je jedným zo zakladajúcich členov tohto centra.

Finančná podpora poskytovaná prostredníctvom programu Horizont 2020 umožňuje výskumným pracovníkom riešiť rôzne aspekty globálneho problému AMR. To zahŕňa napríklad vývoj nových prístupov k klinickému manažmentu a prevencii rezistentných bakteriálnych infekcií v prostredí s vysokou prevalenciou a vytvorenie celoeurópskej udržateľnej siete pre harmonizované rozsiahle štúdie klinického výskumu infekčných chorôb.

Komisia financuje výskum antimikrobiálnej rezistencie aj v spolupráci s príslušným odvetvím či so svojimi členskými štátmi. Príkladom tejto spolupráce je program Akcelerátor AMR v rámci iniciatívy za inovačnú medicínu (IMI), ktorý má rozpočet vo výške 480 miliónov EUR, a iniciatíva spoločnej tvorby programov v oblasti AMR (JPIAMR), ktorá je podporovaná z finančných prostriedkov EÚ a prostredníctvom ktorej sa koordinuje vnútroštátne financovanie výskumu a podporuje spolupráca pri odstraňovaní nedostatkov v poznatkoch o AMR v rámci prístupu „jedno zdravie“. Súčasťou iniciatívy JPIAMR je aj virtuálny výskumný inštitút (JPIAMR-VRI). Ide o platformu, ktorej cieľom je zvýšiť koordináciu výskumu antimikrobiálnej rezistencie, zlepšiť viditeľnosť výskumných sietí, výskumných ústavov/centier a infraštruktúry v oblasti AMR a uľahčiť výmenu poznatkov a rozvoj kapacít na celom svete.

V roku 2021 získal výskum antimikrobiálnej rezistencie nový impulz.

Po prvé došlo k prijatiu nového rámcového programu pre výskum Horizont Európa, ktorý zabezpečí nové možnosti financovania a partnerstvá, v rámci ktorých bude Komisia spolupracovať s členskými štátmi v záujme financovania výskumu antimikrobiálnej rezistencie v súlade s prístupom „jedno zdravie“, ako aj v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat.

Po druhé bol zavedený program EU4Health, prostredníctvom ktorého sa bude investovať do opatrení s pridanou hodnotou na úrovni EÚ, ktoré sú zamerané na zlepšenie zdravia, riešenie cezhraničných ohrození zdravia, zlepšenie liekov a posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti.

Po tretie došlo k začatiu prechodnej fázy nového Európskeho úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA), ktorý začal plne fungovať začiatkom roka 2022. Tento orgán posilňuje schopnosť Európy predchádzať cezhraničným núdzovým situáciám v oblasti zdravia, odhaľovať ich a rýchlo na ne reagovať a zároveň podporovať výskum a inovácie v záujme vývoja účinných, bezpečných a cenovo dostupných zdravotníckych protiopatrení. Antimikrobiálna rezistencia je jednou z ohrození zdravia, ktorými sa má úrad HERA zaoberať.

Infografika a prehľady

PARTNERI

Videá a multimédiá

PARTNERI