Skip to main content
Public Health

Raziskave, projekti in študije

EU trenutno financira več raziskovalnih projektov na področju boja proti nalezljivim boleznim, ki večinoma obravnavajo tudi antimikrobično odpornost, saj to resno ogroža našo zmogljivost za zdravljenje nalezljivih bolezni. Program Obzorje 2020 je namenil več kot 2,3 milijarde evrov raziskavam na področju nalezljivih bolezni in odpornosti proti antimikrobikom. Finančna podpora se zagotavlja tudi v okviru zdravstvenega programa EU. Projekti, ki jih financira EU, so na voljo na seznamu vozlišča za raziskave in razvoj na področju odpornosti proti antimikrobikom, katerega ena od ustanovnih članic je Komisija.

Finančna podpora, zagotovljena v okviru programa Obzorje 2020, raziskovalcem omogoča, da obravnavajo različne vidike svetovne problematike odpornosti proti antimikrobikom. To vključuje na primer razvoj novih pristopov za klinično upravljanje in preprečevanje odpornih bakterijskih okužb v okoljih z visoko prevalenco ter vzpostavitev vseevropske trajnostne mreže za usklajene obsežne klinične raziskave o nalezljivih boleznih.

Komisija financira tudi raziskave v zvezi z odpornostjo proti antimikrobikom v sodelovanju z industrijo in državami članicami, denimo program Pospeševalec odpornosti proti antimikrobikom v okviru pobude za inovativna zdravila (IMI) s proračunom v višini 480 milijonov evrov in pobudo za skupno načrtovanje programov na področju odpornosti proti antimikrobikom (JPIAMR), ki s finančno podporo EU koordinira nacionalno financiranje raziskav in podpira skupne ukrepe za zapolnitev vrzeli v znanju na področju odpornosti proti antimikrobikom z vidika „eno zdravje“. Pobuda za skupno načrtovanje programov na področju odpornosti proti antimikrobikom vključuje tudi virtualni raziskovalni inštitut (JPIAMR-VRI) – platformo, ki si prizadeva za boljše usklajevanje raziskav glede odpornosti proti antimikrobikom, izboljšanje prepoznavnosti raziskovalnih mrež, raziskovalnih inštitutov/centrov in infrastruktur na tem področju ter spodbujanje izmenjave znanja in razvoja zmogljivosti po vsem svetu.

V letu 2021 so raziskave na področju odpornosti proti antimikrobikom dobile nov zagon.

Z uvedbo novega okvirnega programa za raziskave Obzorje Evropa, ki bo zagotovil nove možnosti financiranja in partnerstev, bo Komisija skupaj z državami članicami financirala raziskave na področju protimikrobne odpornosti „eno zdravje“ ter zdravja in dobrobiti živali.

Cilj programa EU za zdravje, ki bo vlagal v ukrepe z dodano vrednostjo na ravni EU, je izboljšati zdravje, obravnavati čezmejne nevarnosti za zdravje, izboljšati zdravila in okrepiti zdravstvene sisteme.

Novi evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA) bo po prehodnem obdobjem v celoti operativen do začetka leta 2022. Ta organ bo okrepil sposobnost Evrope v smeri preprečevanja, odkrivanja in hitrega odzivanja na čezmejne izredne zdravstvene razmere ter spodbujal raziskave in inovacije za razvoj učinkovitih, varnih in cenovno dostopnih zdravstvenih protiukrepov. Med drugim bo organ HERA obravnaval tudi odpornost proti antimikrobikom.

Infografike in informativni pregledi

EU

PARTNERJI

Videoposnetki in multimedijske vsebine

EU

PARTNERJI