Skip to main content
Public Health

Forskning, projekt och studier

Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot behandlingen av infektioner, och studeras därför inom ramen för de flesta EU-finansierade forskningsprojekt om infektionssjukdomar. Horisont 2020-programmet har investerat mer än 2,3 miljarder euro i forskning om infektionssjukdomar och antibiotikaresistens, och ytterligare medel har anslagits genom programmet EU för hälsa. Mer information om dessa EU-finansierade projekt finns på webbplatsen Global AMR R&D Hub som kommissionen har varit med och grundat.

Det ekonomiska stödet från Horisont 2020 gör det möjligt för forskare att behandla många olika aspekter av det globala problemet med antibiotikaresistens, såsom utveckling av nya strategier för att förbättra kliniskt infektionsskydd och förebygga resistenta bakterieinfektioner i miljöer med hög förekomst, samt inrättande av ett europeiskt nätverk för harmoniserade storskaliga kliniska forskningsstudier om infektionssjukdomar.

Kommissionen fördelar också EU-medel till forskning om antibiotikaresistens som bedrivs i samarbete med industrin och EU-länderna. Exempel på detta är programmet AMR Accelerator som inrättats inom initiativet för innovativa läkemedel och har en budget på 480 miljoner euro, och det gemensamma programplaneringsinitiativet om antimikrobiell resistens (JPIAMR) som med stöd av EU-medel samordnar nationell forskningsfinansiering och stärker samarbetet för att fylla kunskapsluckor om antibiotikaresistens inom ramen för One Health-modellen. JPIAMR omfattar också ett virtuellt forskningsinstitut (JPIAMR-VRI) som stöder forskningen om antibiotikaresistens genom att förbättra samordningen, öka synligheten för forskningsnätverk, forskningsinstitut och forskningsinfrastrukturer och underlätta kunskapsutbyte och kapacitetsutveckling i hela världen.

Under 2021 tog forskningen om antibiotikaresistens ny fart.

För det första lanserades Horisont Europa, det nya ramprogrammet för forskning, som erbjuder nya möjligheter till finansiering och partnerskap för forskning om antibiotikaresistens, djurhälsa och djurskydd enligt One Health-modellen. Horisont Europa finansieras av EU i samarbete med EU-länderna.

För det andra inrättades programmet EU för hälsa, som ska investera i åtgärder med ett EU-mervärde som syftar till att förbättra hälsan, ta itu med gränsöverskridande hälsohot, förbättra läkemedel och stärka hälso- och sjukvårdssystemen.

För det tredje inleddes en övergångsfas för den nya europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera). Hera kommer att vara fullt operativ i början av 2022 och kommer att stärka EU:s förmåga att förebygga, upptäcka och snabbt reagera på gränsöverskridande hälsokriser samt att främja forskning och innovation för att utveckla verksamma och säkra medicinska motåtgärder till ett överkomligt pris. Antibiotikaresistens är ett av de hälsohot som Hera ska hantera.

Infografik och faktablad

EU

PARTNER

Videor och multimedia

EU

PARTNER