Направо към основното съдържание
Public Health

Одобряване на активни вещества

Оценката на активните вещества преди тяхното одобряване за използване в биоциди се извършва от дадена държава от ЕС, след което се прави партньорска оценка, включваща всички страни от Съюза, като тя се координира от Европейската агенция по химикали (ECHA). Тази партньорска оценка се провежда в Комитета по биоцидите. ECHA предоставя на Комисията становище дали дадено активно вещество може да бъде одобрено.

Въз основа на заключенията на агенцията Комисията решава дали да одобри използването на активното вещество в биоциди. Когато е необходимо да се защити здравето на хората, животните или околната среда, одобрението може да включва някои условия, за да се гарантира, че по отношение на установените рискове се вземат подходящи мерки в процеса на разрешаване на продукта.

Вещества, пораждащи сериозно безпокойство

В Регламента са включени критерии за постепенно прекратяване на употребата на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, и за даване на гаранции, че с течение на времето ще се премине към използване на по-добри техни алтернативи.

Става въпрос за вещества:

  • Класифицирани като канцерогени от категория 1A или 1B
  • Класифицирани като мутагени от категория 1A или 1B
  • Класифицирани като токсични за репродукцията от категория 1A или 1B
  • Които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични
  • Които са много устойчиви и много биоакумулиращи
  • Нарушители на функциите на ендокринната система.

Създадена бе програма за преразглеждане, за да се проучат активните вещества, които вече са били на пазара, когато през 1998 г. е прието първото законодателство на ЕС за биоцидите.

Решения за неодобряване

Когато дадено вещество не е одобрено по линия на програмата за преразглеждане, биоцидите, които съдържат това активно вещество, обикновено се изтеглят от пазара в рамките на 12 месеца, освен ако националните органи не са постановили друго.

Списък на Съюза на одобрените активни вещества

Списъкът на одобрените активни вещества, който се актуализира редовно, е достъпен на уебсайта на Европейската агенция по химикали (ECHA).

Информация по темата