Skip to main content
Public Health

Toimeaine heakskiitmine

Enne seda, kui toimeaine kasutamine biotsiidides heaks kiidetakse, hindab seda ELi riik, millele järgneb kõiki ELi riike hõlmav vastastikune hindamine, mida koordineerib Euroopa Kemikaaliamet (ECHA). See vastastikune hindamine toimub biotsiidikomitee töö raames. Euroopa Kemikaaliamet esitab komisjonile arvamuse selle kohta, kas toimeaine tuleks heaks kiita või mitte.

Komitee järelduste põhjal otsustab komisjon, kas konkreetse toimeaine kasutamine biotsiidides tuleks heaks kiita või mitte. Kui see on vajalik inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitsmiseks, võib heakskiitmine hõlmata teatavaid tingimusi, et tooteloa andmise ajal tegeletaks tuvastatud riskidega.

Väga ohtlikud ained

Määrus sisaldab kriteeriume, mille alusel väga ohtlikud ained kõrvaldatakse järkjärguliselt kasutusest ning millega tagatakse, et teatava aja jooksul hakatakse kasutama paremaid alternatiive.

Need hõlmavad järgmisi aineid:

  • ained, mis on klassifitseeritavad kui 1A või 1B kategooria kantserogeenid;
  • ained, mis on klassifitseeritavad kui 1A või 1B kategooria mutageenid;
  • ained, mis on klassifitseeritavad kui 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksilised ained;
  • ained, mis on püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised;
  • ained, mis on väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad;
  • endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid.

Koostatud on läbivaatamisprogramm, et uurida toimeaineid, mis olid turul juba siis, kui võeti vastu esimene ELi õigusakt biotsiidide kohta (1998. aastal).

Heakskiitmata jätmise otsused

Kui ainet läbivaatamisprogrammi raames heaks ei kiideta, kõrvaldatakse seda toimeainet sisaldavad biotsiidid üldjuhul turult 12 kuu jooksul, kui riiklikud ametiasutused ei ole sätestanud teisiti.

Liidu heakskiidetud toimeainete nimekiri

Heakskiidetud toimeainete nimekiri on kättesaadav Euroopa Kemikaaliameti veebisaidil ja seda ajakohastatakse pidevalt.

Lisateave