Siirry pääsisältöön
Public Health

Tehoaineen hyväksyminen

Ennen kuin tehoaine hyväksytään käytettäväksi biosidivalmisteissa, se arvioidaan ensin yhdessä EU-maassa ja sen jälkeen kaikkien EU-maiden yhteisessä vertaisarvioinnissa, jota koordinoi Euroopan kemikaalivirasto (ECHA). Vertaisarviointi tehdään biosidivalmistekomiteassa (BPC). Kemikaalivirasto toimittaa Euroopan komissiolle lausunnon siitä, voidaanko tehoaine hyväksyä vai ei.

Komissio käsittelee asian ja päättää, voidaanko tehoaine hyväksyä käytettäväksi biosidivalmisteissa. Jos ihmisten tai eläinten terveyden tai ympäristön suojelun vuoksi on tarpeellista, voi hyväksyntään sisältyä tiettyä ehtoja sen varmistamiseksi, että havaitut riskit otetaan asianmukaisesti huomioon.

Erityisen ongelmalliset aineet (SVHC)

Asetuksessa säädetään perusteista, joilla erityisen ongelmallisten aineiden (SVHC) käyttö lopetetaan vaiheittain ja joilla varmistetaan, että paremmat vaihtoehdot tulevat ajan myötä käyttöön.

Näihin erityisen ongelmallisiin aineisiin kuuluvat:

  • syöpää aiheuttavien aineiden kategoriaan 1A tai 1B luokitellut aineet
  • perimää vaurioittavien aineiden kategoriaan 1A tai 1B luokitellut aineet
  • lisääntymismyrkyllisten aineiden kategoriaan 1A tai 1B luokitellut aineet
  • hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet
  • erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet
  • hormonaaliset haitta-aineet.

Sellaisten tehoaineiden, jotka olivat jo markkinoilla, kun ensimmäinen biosidivalmisteita koskeva EU-säädös hyväksyttiin vuonna 1998, arviointia varten on erillinen tarkastusohjelma.

Päätökset hyväksymättä jättämisestä

Jos tarkastusohjelmassa ei hyväksytä jotain tehoainetta, sitä sisältävät biosidivalmisteet yleensä poistetaan markkinoilta 12 kuukauden kuluessa, elleivät kansalliset viranomaiset toisin määrää.

Unionin hyväksyttyjen tehoaineiden luettelo

Kemikaaliviraston sivustolla on ajantasainen luettelo hyväksytyistä tehoaineista.

Lisätietoa