Skip to main content
Public Health

Odobritev aktivnih snovi

Ocenjevanje aktivnih snovi pred njihovo odobritvijo za uporabo v biocidnih proizvodih izvaja posamezna država, sledi mu medsebojni strokovni pregled, v katerem sodelujejo vse države EU in ga koordinira Evropska agencija za kemikalije (ECHA). Medsebojni strokovni pregled poteka v okviru Odbora za biocidne proizvode. ECHA pošlje Komisiji mnenje o tem, ali se aktivna snov lahko odobri ali ne.

Komisija se na podlagi ugotovitev ECHA odloči, ali bo odobrila uporabo aktivne snovi v biocidnih proizvodih. Kadar je to potrebno zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja, lahko odobritev vključuje nekatere pogoje, da bi v postopku izdaje dovoljenja zagotovili ustrezno obravnavo opredeljenih tveganj.

Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost

Uredba vsebuje merila za postopno opuščanje uporabe snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost. Merila zagotavljajo, da se bodo sčasoma začele uporabljati boljše nadomestne snovi.

Te snovi so:

  • razvrščene kot rakotvorne snovi kategorije 1A ali 1B
  • razvrščene kot mutagene snovi kategorije 1A ali 1B
  • razvrščene kot strupene snovi za reprodukcijo kategorije 1A ali 1B
  • obstojne, bioakumulativne in strupene
  • zelo obstojne in zelo bioakumulativne
  • endokrini motilci

Program preverjanja je namenjen preverjanju aktivnih snovi, ki so že bile dane na trg, ko je bil leta 1998 sprejet prvi predpis EU o biocidnih proizvodih.

Zavrnitev odobritve

Kadar v skladu s programom preverjanja snov ni odobrena, se biocidni proizvodi, ki vsebujejo to aktivno snov, običajno umaknejo s trga v 12 mesecih, razen če nacionalni organi določijo drugače.

Seznam odobrenih aktivnih snovi Unije

Posodobljen seznam odobrenih aktivnih snovi je na voljo na spletišču ECHA.

Sorodne informacije