Skip to main content
Public Health

Godkännande av verksamma ämnen

Innan ett ämne godkänns för att användas i biocidprodukter bedöms det av experter i ett EU-land och sedan av företrädare för alla EU-länder inom kommittén för biocidprodukter. Granskningen samordnas av Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) som lämnar ett yttrande till kommissionen om huruvida ämnet kan godkännas eller inte.

Kommissionen fattar därefter beslut utifrån Echas slutsatser. Ett godkännande kan innehålla vissa villkor om det anses nödvändigt för att skydda människors och djurs hälsa och miljön.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Förordningen innehåller kriterier för att fasa ut användningen av ämnen som inger mycket stora betänkligheter och se till att man börjar använda bättre alternativ.

Det gäller ämnen som är

  • cancerframkallande (kategori 1A eller 1B)
  • mutagena (kategori 1A eller 1B)
  • reproduktionstoxiska (kategori 1A eller 1B)
  • långlivade, bioackumulerande och toxiska
  • mycket långlivade och mycket bioackumulerande
  • hormonstörande.

Med hjälp av ett översynsprogram undersöks verksamma ämnen som redan fanns på marknaden 1998 när den första EU-lagstiftningen om biocidprodukter antogs.

Beslut om att inte godkänna ett ämne

Om man inom översynsprogrammet fattar beslut om att inte godkänna ett ämne, tas biocidprodukter som innehåller ämnet vanligen bort från marknaden inom tolv månader, om inte de nationella myndigheterna beslutar något annat.

Lista över godkända ämnen

En aktuell lista över verksamma ämnen som är godkända i EU finns på kemikaliemyndighetens webbplats.

Läs mer