Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Prehľad

Biocídne výrobky sa používajú na kontrolu neželaných organizmov, ktoré sú škodlivé pre zdravie ľudí alebo zvierat, alebo poškodzujú ľudskú činnosť. Medzi takéto škodlivé organizmy patria škodce (napr. hmyz, potkany alebo myši) a mikroorganizmy (napr. baktérie, vírusy, plesne).

Medzi biocídne výrobky patria okrem iného:

  • Insekticídy [okrem tých, ktoré sa používajú na ochranu rastlín a sú upravené nariadením (EÚ) č. 1107/2009]
  • Odpudzovače hmyzu
  • Dezinfekčné prostriedky
  • Konzervačné látky použité na ošetrenie materiálov ako drevo, plasty a vlákna
  • Antivegetatívne nátery na ochranu trupov lodí.

Zohrávajú dôležitú úlohu v každodennom živote občanov EÚ, napríklad pomáhajú chrániť pred:

  • chorobami prenášanými vektormi (napr. maláriou, horúčkou dengue alebo chikungunyou)
  • chorobami prenášanými potravinovým reťazcom (napr. salmonelózou, listeriózou)
  • nozokomiálnymi nákazami (napr. MRSA).

Tieto biocídne výrobky sa takisto vo veľkej miere využívajú v materiáloch, ako sú napríklad plasty, nátery, textílie, drevo atď., s cieľom chrániť tieto materiály pred rozpadom v dôsledku mikróbov, húb alebo hmyzu.

Biocídne výrobky však vzhľadom na svoje vlastnosti môžu predstavovať riziko pre ľudí, zvieratá a životné prostredie. EÚ v dôsledku toho stanovila prísne pravidlá a postupy na minimalizáciu týchto rizík.

Rámec na obmedzenie rizík

EÚ stanovuje rámec pre celú EÚ a harmonizované pravidlá platné medzi krajinami EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa riziká riadne posúdili skôr, než sa biocídne výrobky uvedú na trh. Európska chemická agentúra (ECHA) poskytuje technickú a vedeckú pomoc na podporu Európskej komisie a krajín EÚ pri vykonávaní rôznych postupov stanovených v nariadení.

Účinné látky

Pred tým, ako sa účinné látky môžu začať používať v biocídnych výrobkoch, je potrebné ich posúdiť a schváliť na takéto použitie na úrovni EÚ.

Biocídne výrobky

Aby sa výrobok mohol uviesť na trh, musí sa preukázať, že je bezpečný pre zdravie ľudí, zvierat a pre životné prostredie. Musí sa takisto preukázať, že výrobok je účinný na zamýšľané použitie.

Ošetrené výrobky

Nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré sa vzťahujú nielen na biocídne výrobky, ale aj na výrobky a zmesi, ktoré boli ošetrené biocídnym výrobkom alebo ho obsahujú.