Skip to main content
Public Health

Regulamentul privind furnizarea și utilizarea produselor biocide

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 îmbunătățește funcționarea pieței unice, asigurând totodată un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a sănătății animale și a mediului.

Prezentul regulament stabilește norme privind:

În special, în regulament se precizează că un produs biocid nu poate fi introdus pe piață sau utilizat dacă nu conține substanțe active autorizate și dacă nu a fost autorizat.

De asemenea, regulamentul cuprinde dispoziții pentru a reduce testarea pe animale, făcând obligatorie punerea în comun a datelor referitoare la studiile efectuate pe animale vertebrate și încurajând o abordare mai flexibilă și inteligentă în materie de testare.

Raport privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012

În conformitate cu articolul 65 alineatul (4), Comisia Europeană este obligată să transmită o dată la 5 ani un raport către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a regulamentului. Acest raport trebuie să se bazeze pe rapoartele furnizate de statele membre. Primul raport a fost publicat în iunie 2021.

Articolul 2

Regulamentul definește principiile generale și produsele care intră sub incidența domeniului de aplicare al regulamentului privind produsele biocide. Acesta include amestecurile, articolele și materialele tratate cu produse biocide, inclusiv mobilier și textile, precum și o dispoziție privind dubla utilizare care acoperă produsele biocide cu funcție dublă.

Articolul 3

Acesta cuprinde definițiile aplicabile, făcând o distincție între acele substanțe, amestecuri și articole care ar trebui să fie considerate drept produse biocide și cele care nu ar trebui să fie considerate astfel, făcând o diferențiere în special între articolele care sunt produse biocide și cele care sunt tratate.

Testarea pe animale

Deși regulamentul nu interzice total testarea pe animale, Comisia încearcă să utilizeze acest procedeu cât mai puțin posibil. Articolul 62 introduce obligația de punere la dispoziție a datelor privind testele pe animale vertebrate în schimbul unei compensații echitabile și interdicția de a repeta aceste teste, cu scopul de a reduce costurile și de a salva viața animalelor.

Regulamentul încurajează, de asemenea, punerea în comun a rezultatelor testelor care nu folosesc animale, scopul urmărind fiind tot de a reduce costurile globale ale reglementării pentru industrie și de a evita duplicarea eforturilor. Dacă este necesar, ECHA este implicată în procesul de schimb de date.

În plus, orice utilizare a animalelor în scopuri științifice trebuie să fie conformă cu dispozițiile stabilite în Directiva 2010/63/UE, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013. Această directivă consolidează și îmbunătățește semnificativ legislația în acest domeniu.

Cum sunt autorizate produsele și de către cine?

Pentru obținerea autorizației necesare pentru furnizarea și utilizarea acestor produse, companiile trebuie să demonstreze că produsul este eficient și nu prezintă riscuri inacceptabile pentru om, animale sau mediu.

Statele membre sunt responsabile pentru autorizarea produselor biocide care sunt puse la dispoziție pe propriul lor teritoriu, acestea putând stabili proceduri de recunoaștere reciprocă. La cererea întreprinderilor, anumite tipuri de produse pot fi autorizate de către Comisie la nivelul UE, permițându-le acestor întreprinderi să comercializeze produsele respective pe întreaga piață a UE.

Rolul ECHA

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) este responsabilă pentru furnizarea de sprijin tehnic și științific pentru punerea în aplicare a Regulamentului(UE) nr. 528/2012. Prin comitetul său pentru produse biocide, Agenția oferă Comisiei Europene avize cu privire la:

Pe baza avizelor ECHA, Comisia ia deciziile privind aprobarea substanțelor active și acordă autorizații UE pentru produse biocide.

ECHA oferă sprijin la nivel de secretariat Grupului de coordonare, care joacă un rol important în procesul de recunoaștere reciprocă a autorizațiilor produselor la nivel național între țările UE.

ECHA este, de asemenea, responsabilă cu gestionarea registrului pentru produse biocide (R4BP), un sistem informatic utilizat pentru:

  • a depune cereri în temeiul regulamentului
  • a face schimb de informații, în timp ce cererile sunt evaluate
  • a difuza informații de îndată ce substanțele active au fost aprobate și produsele au fost autorizate.

ECHA gestionează, de asemenea, lista furnizorilor de substanțe active stabilită în temeiul articolului 95 și aplicațiile conexe. Nu în ultimul rând, ECHA evaluează echivalența tehnică și cererile privind schimbul de date.

Grupul de experți și comitetul permanent

Un grup de experți, format din reprezentanți ai autorităților competente pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele biocide, oferă asistență Comisiei în pregătirea inițiativelor politice, a actelor delegate, precum și în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele biocide, inclusiv coordonarea anumitor activități ale statelor membre. Reprezentanții ONG-urilor și ai industriei pot, de asemenea, participa la reuniunile grupului de experți în calitate de observatori.

Comitetul permanentpentru produse biocide este format din reprezentanți ai statelor membre și este prezidat de un reprezentant al Comisiei Europene. Acesta emite avize cu privire la proiectele de măsuri legislative pe care Comisia intenționează să le adopte.

Puteți consulta procesele-verbale ale reuniunilor grupului de experți și ale comitetului permanent.

Autoritățile competente

Puteți consulta lista autorităților competente, a birourilor de asistență și a părților interesate implicate în punerea în aplicare a regulamentului.