Skip to main content
Public Health

Behandelde voorwerpen

Zij bevat bepalingen die zowel van toepassing zijn op biociden als op mengsels en op voorwerpen die met biociden zijn behandeld (conform de definities).

In het bijzonder mogen hiervoor alleen werkzame stoffen worden gebruikt die in de EU voor dit doel zijn goedgekeurd. Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude regeling, waarbij mengsels of voorwerpen die van buiten de EU werden ingevoerd, mochten zijn behandeld met werkzame stoffen die niet in de EU waren goedgekeurd.

Etikettering en informatie over behandelde voorwerpen

De verordening bepaalt dat de fabrikanten en importeurs van behandelde voorwerpen deze van een etiket moeten voorzien wanneer:

  • zij claimen dat het behandelde voorwerp biocidale eigenschappen heeft; of
  • voor de werkzame stof waarmee het voorwerp is behandeld, specifieke etiketteringsvoorschriften gelden ter bescherming van de gezondheid van mens en dier, en voor het milieu.

Etikettering is ook verplicht wanneer dit nodig is om mensen, dieren of het milieu te beschermen tegen risico’s in verband met de biocidale behandeling.

De verordening geeft de consument het recht om de leverancier om informatie over de biocidale behandeling te vragen. Deze informatie moet kosteloos en binnen 45 dagen worden verstrekt.

Overgangsmaatregelen

De verordening voorziet in een aantal overgangsmaatregelen om de overgang te vergemakkelijken van het systeem van de richtlijn naar dat van de verordening, om het ECHA in het regelgevingskader voor biociden te kunnen opnemen, en om de verworven rechten uit hoofde van de richtlijn te beschermen.