Skip to main content
Public Health

Ošetrené výrobky

Nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na biocídne výrobky aj na všetky zmesi alebo výrobky (na ktoré sa vzťahuje vymedzenie „ošetrený výrobok“), ktoré boli ošetrené biocídnym výrobkom alebo ho obsahujú.

Zmesi alebo výrobky môžu byť predovšetkým ošetrené len účinnými látkami, ktoré boli v EÚ na tento účel schválené. Ide o významnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcim systémom, na základe ktorého bolo povolené, aby zmesi alebo výrobky dovezené z krajín mimo EÚ boli ošetrené účinnými látkami, ktoré v EÚ neboli povolené.

Označovanie a informácie o ošetrených výrobkoch

V nariadení sa vyžaduje, aby výrobcovia a dovozcovia ošetrených výrobkov označovali tieto výrobky, keď:

  • sa tvrdí, že ošetrený výrobok má biocídne vlastnosti, alebo
  • účinná látka použitá na ošetrenie daného výrobku bola schválená s výhradou osobitných ustanovení o označovaní na ochranu zdravia ľudí a zvierat, ako aj na ochranu životného prostredia.

Označovanie sa vyžaduje aj v prípade, keď je potrebné chrániť ľudí, zvieratá a životné prostredie pred rizikami spojenými s biocídnym ošetrením.

Nariadenie umožňuje spotrebiteľom požadovať informácie o biocídnom ošetrení, ktoré dodávateľ pri výrobku použil. Tieto informácie musia byť poskytnuté v lehote do 45 dní, a to bezplatne.

Prechodné opatrenia

V texte sa ustanovujú viaceré prechodné opatrenia na uľahčenie prechodu zo systému smernice na systém nariadenia, zapojiť agentúru ECHA do regulačného rámca pre biocídne výrobky a zabezpečiť všetky práva nadobudnuté podľa smernice.