Skip to main content
Public Health

Vere ja selle komponentide (punaliblede, vereliistakute ja plasma) annetamine võimaldab teha tervet rida olulisi ja tihti elupäästvaid raviprotseduure. Vereülekannetel on oluline roll suuremate vigastuste ja operatsioonide puhul, tihti on neid vaja ka vähiraviks ja pärilike krooniliste verehaiguste, nagu talasseemia raviks.

Verekomponendina annetatud plasmat saab kasutada ravimite, nt immunoglobuliini ja protrombiini valmistamiseks. Selliste ravimite valmistamist reguleerivad ravimialased õigusaktid, plasma annetamist, kogumist ja analüüsimist aga verd käsitlevad õigusaktid.

Vere ja verekomponentide kättesaadavus oleneb kodanike valmisolekust verd annetada. Enamik inimesi, kelle tervis on korras, võivad verd annetada.

blood_donations_transfusions.png

Õigusaktid

Vere ja verekomponentide kvaliteedi- ja ohutusnõuete õigusraamistik on kehtestatud direktiiviga 2002/98/EÜ, mida nimetatakse ka Euroopa veredirektiiviks. Sellega reguleeritakse kõiki vereülekandeahela etappe alates vere loovutamisest, kogumisest, uurimisest, töötlemisest ja säilitamisest kuni jaotamiseni.

Direktiivi kui põhiakti rakendamise hõlbustamiseks on Euroopa Komisjon teinud ELi liikmesriikide ametiasutustega tihedat koostööd ning vastu võtnud järgmised rakendusaktid:

Komisjoni direktiivid 2009/135/EÜ, 2011/38/EL, 2014/110/EL ja (EL) 2016/1214, milles käsitletakse teatavaid täiendavaid tehnilisi nõudeid.

Oluline on silmas pidada, et ELi riigid võivad alati otsustada kohaldada ülaltoodutest rangemaid vere- ja veretoodete kvaliteedi- ja ohutusnõudeid.

Pärast verd, kudesid ja rakke käsitlevate ELi õigusaktide hindamist, mille tulemused avaldati 2019. aastal, esitas komisjon ettepaneku õigusakti läbivaatamise kohta ning ettepanek võeti vastu 14. juulil 2022.

Koordineerimine

ELi õigusaktide rakendamise eest vastutavad riikide pädevad asutused. Euroopa Komisjon kohtub nendega korrapäraselt, et hõlbustada teabevahetust, vahetada parimaid tavasid ning olla kindel, et direktiivide rakendamise üksikasjades ollakse ühisel seisukohal.

Pädevate asutuste korrapäraselt korraldatavad küsitlused võimaldavad Euroopa Komisjonil nende õigusaktide rakendamise aruandeid koostada.

ELi rahastatavad meetmed

Euroopa Komisjon rahastab inimpäritolu materjalide valdkonna meetmeid ELi terviseprogrammist. Peamiselt toetatakse projekte või koos riikide ametiasutustega võetavaid ühismeetmeid. Selle valdkonna rahastamine toimub ka Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusameti (HaDEA) kaudu.

Meetmete eesmärk on toetada ELi kohustuste täitmist ohutuse ja kvaliteedi valdkonnas, kuid need aitavad saavutada ka muid poliitilisi prioriteete, nagu inimpäritolu materjalide kättesaadavuse parandamine ning annetamist ja tarnet toetavate tervishoiusüsteemide tõhustamine. Järgnevalt toome mõned näited hiljutistest meetmetest.

  • Kaks juhendit patsientide vere käitlemise kohta: üks neist on mõeldud tervishoiuasutustele, teine haiglatele.
  • Ühismeede VISTART edendab ja hõlbustab vere, kudede ja rakkudega seotud kontrolli-, tegevuslubade andmise ja järelevalvesüsteemide ühtlustamist.
  • Eurobaromeetri aruanded Euroopa avaliku arvamuse kohta vere, kudede ja rakkude annetamise ning ülekannete ja/või siirdamise küsimuses.
  • Creative Ceutical Report – kogu ELi hõlmav uuring vere, verekomponentide ja plasmaderivaatide turu kaardistamiseks peatähelepanuga nende kättesaadavusel patsientide jaoks.
  • Catie – pädevate asutuste koolitamine kontrollide teostamiseks Euroopas ning koolituste väljatöötamine vere ja verekomponentide valdkonnas tegutsevatele inspektoritele.
  • EUOBU – juhend optimaalse verekasutuse kohta ELis.
  • DOMAINE – piisava arvu turvaliste veredoonorite võrgustiku loomise projekt, mille raames soovitatakse doonorihalduse häid tavasid ja võrreldakse neid.
  • EuBIS – vereteenistusasutuste kontrollimise üleeuroopaliste standardite ja kriteeriumide väljatöötamine.
  • EU - Q - Blood SOP – üleeuroopalise standardse töökorra väljatöötamine vere kvaliteedi ja ohutuse tagamise hea tava jaoks.