Skip to main content
Public Health

Nors gydymo tikslais organų persodinimas yra naudojamas vis dažniau, organų stygius išlieka pagrindinė problema, ribojanti šios praktikos taikymą.

Dažniausiai persodinamas organas yra inkstai; jie naudojami paskutinės stadijos inkstų ligomis sergantiems pacientams. Be to, dažnai persodinamos kepenys, plaučiai ir širdis, dar gali būti persodinamos plonosios žarnos ir kasos; nuolat daugėja kitų persodinamų organų.

Po mirties galima paaukoti visus organus, o gyvi donorai gali aukoti inkstą ir dalį kepenų.

2017_infographic_obtc.jpg

Teisės aktai

Donorų organų persodinimo standartus apibrėžianti teisės sistema nustatyta Direktyva 2010/53/ES, kuri dar vadinama Europos donorų organų direktyva.

Direktyvoje nustatyti donorų organų kokybės ir saugos standartai. Joje nustatyti visi persodinimo etapai nuo organų donorystės, įsigijimo, ištyrimo, konservavimo iki paskirstymo.

Siekdama padėti įgyvendinti šį pagrindinį teisės aktą, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su ES nacionalinėmis institucijomis, pasiūlė, o vėliau ir priėmė Komisijos direktyvą 2012/25/ES, kuria nustatomos informavimo procedūros, susijusios su transplantacijai skirtų žmonių organų mainais tarp ES šalių.

Kartu su Komisijos siūloma Donorų organų direktyva buvo pateiktas poveikio vertinimas. Rezoliucija 2007/2210, Tarybos išvados Nr. 15332/07 SAN dėl organų donorystės ir transplantacijos, Komisijos komunikatas COM (2007) 275 ir Konsultacijų dėl organų donorystės ir skaidrumo dokumentas, kuriais visais grindžiami galiojantys teisės aktai.

Gairės

Europos Komisija, rengdama praktines gaires, kuriomis vadovaudamiesi organų persodinimo centrai ir organus įsigyjančios organizacijos gali geriau įgyvendinti šią privalomą teisės aktų sistemą, glaudžiai bendradarbiauja su ekspertų įstaigomis, tokiomis kaip Europos Taryba (ET) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC).

Koordinavimas ir įgyvendinimas

Už ES teisės aktais nustatytų reikalavimų įgyvendinimą atsakingos kompetentingos nacionalinės institucijos. Europos Komisija reguliariai su jomis susitinka, kad palengvintų komunikaciją bei dalijimąsi geriausia patirtimi ir pasiektų bendrą sutarimą dėl direktyvų įgyvendinimo.

Kompetentingos institucijos periodiškai atlieka tyrimus, o tai Europos Komisijai padeda rengti esamos teisės aktų įgyvendinimo padėties ataskaitas.

Kartais ES kompetentingos nacionalinės institucijos priima pareiškimą su bendrais interesais susijusiu ar visiems rūpimu klausimu:

Veiksmų planas

Europos organų donorystės ir transplantacijos 2009–2015 m. veiksmų planas: glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas ES šalims padeda sėkmingiau spręsti organų stygiaus klausimą, tobulinti transplantacijos sistemas ir gerinti transplantacijai skirtų produktų kokybę ir saugą. Juo ES šalims buvo nustatyta bendra kryptis stiprinti nacionalinę persodinimo veiklą ir grindžiami daugelis ES finansuojamų veiksmų. Veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpiu nuo 2009 iki 2015 m. ES šalyse persodinimo operacijų skaičius kasmet išaugdavo 4 600.

ES finansuojama veikla

Pagal trečiąją 2014–2020 m. ES sveikatos programą ir ankstesnes ES sveikatos programas Europos Komisija teikia paramą iš žmogaus gautų medžiagų (angl. SOHO) srities veiksmams, daugiausia projektams arba bendriems veiksmams, kurie vykdomi bendradarbiaujant su nacionalinėmis institucijomis. Be to, kai kuriuos bandomuosius šios srities projektus pasisiūlė paremti Europos Parlamentas.

Veiksmais siekiama remti ES įsipareigojimą dėl saugos ir kokybės, tačiau jie taip pat gali būti naudingi skatinant kitus politikos prioritetus, tokius kaip geresnis iš žmogaus gautų medžiagų prieinamumas ar sveikatos sistemų, kurios remia donorystę ir pasiūlą, veiksmingumas. Keletas naujausių pavyzdžių:

 • Bendrieji veiksmai FOEDUS – palankesnės sąlygos keistis ES valstybėse narėse paaukotais organais
 • EDITH – įvairios praktinės veiklos organų donorystės ir transplantacijos srityje skatinimo projektas
 • EUDONORGAN – mokymai ir visuomenės informuotumo didinimas skatinant organų donorystę Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse
 • COORENOR – Europos iniciatyvos koordinavimas bendradarbiaujant nacionalinėms organų transplantacijos organizacijoms
 • ODEQUS – Europos kokybės sistemos rodikliai ir organų donorystės metodologija
 • Bendrieji veiksmai ACCORD – visapusiškas organų donorystės koordinavimas visoje Europos Sąjungoje
 • Bendrieji veiksmai MODE – patirties organų donorystės ir transplantacijos srityje mainai (mirusių donorų organų donorystės ir transplantacijos programų tobulinimas ir rengimas)
 • EFRETOS – Europos transplantuojamų organų vertinimo sistema
 • DOPKI – žinių apie organų donorystę ir praktikos tobulinimas
 • ALLIANCE-O – Europos nacionalinių mokslinių organų donorystės ir transplantacijos tyrimų programų bendradarbiavimo grupė
 • ETPOD – Europos organų donorystės srities mokymo programa
 • ELIPSY – Europos psichologinės pagalbos gyviems donorams projektas
 • EULOD – gyvų donorų organų donorystė Europoje