Gå direkt till innehållet
Public Health

Organtransplantation har blivit en vanlig medicinsk behandling, men det råder brist på organ.

Njurtransplantationer är vanligast och hjälper patienter vars njurar håller på att ge upp. Andra organ som ofta transplanteras är lever, lungor och hjärta. Även tunntarm och bukspottkörtel kan transplanteras och det utvecklas hela tiden nya typer av transplantation.

Alla organ kan doneras efter döden, men personer som är i livet kan också donera en njure och en bit av levern.

Kommissionen bidrar ekonomiskt på området ämnen av mänskligt ursprung till projekt och gemensamma åtgärder tillsammans med nationella myndigheter. Åtgärderna ska stödja EU:s arbete för säkerhet och kvalitet, men kan också bidra till att förbättra tillgången på ämnen av mänskligt ursprung eller effektivisera sjukvårdens rutiner för donation och tillgång.

Kommissionen har stött EU-ländernas behöriga myndigheter genom att göra det lättare för dem att dela med sig av information till varandra, såsom riktlinjerna från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) under covid-19-krisen. Kommissionen planerar ytterligare åtgärder för att stödja organsektorn, främst på två sätt:

  1. Stöd till EU-länderna och hjälp att leva upp till rapporteringsskyldigheten som fastställs i organdirektivet.
  2. Stöd till organsektorn med medel från programmet EU för hälsa och finansiellt stöd till expertorgan.
     
Infographic - Organs

Lagstiftning

Kvalitets- och säkerhetsnormer för organtransplantation fastställs i direktiv 2010/53/EU.

Det omfattar alla steg: donation, tillvaratagande, kontroll, hantering och distribution.

Dessutom har kommissionen i samarbete med EU-ländernas myndigheter antagit kommissionens genomförandedirektiv 2012/25/EU om hur information ska förmedlas vid organutbyte mellan medlemsländerna.

Kommissionens förslag till direktivet om organ åtföljdes av en konsekvensbedömning. Parlamentets resolution 2007/2210, rådets slutsatser 15332/07 SAN om organdonation och transplantation, kommissionens meddelande KOM(2007) 275 och samrådet om organdonation och transplantation utgjorde underlag till gällande lagstiftning.

Riktlinjer

Tillsammans med Europarådet och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) tar kommissionen fram praktiska riktlinjer för att hjälpa transplantationscentrum och vårdinrättningar som tillvaratar organ att tillämpa reglerna.

Samordning och genomförande

EU-ländernas behöriga myndigheter ansvarar för att genomföra EU-lagstiftningen. Kommissionen träffar dem regelbundet för att diskutera, utbyta bästa praxis och nå en samsyn om hur direktiven ska genomföras.

Myndigheterna får också svara på enkäter som underlag till kommissionens lägesrapporter om hur lagstiftningen genomförs.

Ibland kan myndigheterna komma med uttalanden om ämnen av gemensamt intresse:

Handlingsplan

EU:s handlingsplan för organdonation och transplantation (2009–2015) om fördjupat samarbete togs fram för att hjälpa EU-länderna att komma till rätta med bristen på organ, förstärka sina transplantationssystem och höja kvaliteten och säkerheten. Planen har också legat till grund för många EU-finansierade insatser. Under åren 2009–2015 gjordes 4 600 fler transplantationer per år.