Přejít na hlavní obsah
Public Health

Darovaná krev, tkáně, buňky a orgány se používají při řadě různých lékařských zákroků. Léčba využívající tyto materiály lidského původu pomáhá zachraňovat životy (např. transfuze krve), zlepšuje kvalitu života (např. transplantace ledviny) a také pomáhá život vytvářet (gamety a oplodnění in vitro).

I přes své výhody vykazuje používání materiálů lidského původu jistá rizika, zejména riziko přenosu onemocnění. Evropská komise se těmito riziky zabývá v rámci svého mandátu, kdy je jejím úkolem stanovit vysoké standardy kvality a bezpečnosti pro látky lidského původu (čl. 168 odst. 4 písm. a) Smlouvy o fungování EU).

Za tímto účelem provádí řadu činností:

  • navrhování právních předpisů a vypracování pokynů
  • pomoc vnitrostátním orgánům při jejich provádění
  • činnost v oblasti vigilance a podpory projektů

Hlavním cílem je chránit zdraví občanů.

Opatření proti šíření covidu-19

Koronavirová pandemie představovala pro sektor veřejného zdraví velkou výzvu. V zájmu lepší a koordinované reakce na šíření nákazy:

Organizace odvětví

Přestože každý dárce i případný klinický příjemce krve, tkáně, buněk či orgánů je z řady hledisek jedinečný, postupy uplatňované na většinu materiálů lidského původu jsou podobné. Všechny začínají darováním, končí klinickým použitím a obnášejí například odběr, zpracování a distribuci, dále vyšetření dárce a často také skladování (zejména u krve a krevních derivátů, tkání a buněk). Tyto dílčí kroky se odehrávají ve specializovaných zdravotnických zařízeních.

donor-to-recipient.jpg

Revize právních předpisů EU týkajících se odebírané krve, tkání a buněk

V návaznosti na hodnocení právních předpisů EU týkajících se odebírané krve, tkání a buněk, které bylo zveřejněno v roce 2019, má Komise v plánu navrhnout ve druhé čtvrtině roku 2022 revizi uvedených předpisů.

Spolupráce

Evropská komise úzce spolupracuje s odbornými institucemi, jako je Rada Evropy (RE)Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), na přípravě praktických pokynů, které pomohou transfuzním zařízením s prováděním tohoto závazného právního rámce.

Financování akcí

Kromě běžných pracovních povinností příslušného orgánu poskytuje Evropská komise prostředky na financování akcí v oblasti látek lidského původu.

Vzhledem k tomu, že zdravotní péče zůstává i nadále v kompetenci členských států, rozhodnutí spojená s povolováním postupů týkajících se látek lidského původu jsou přijímána na vnitrostátní úrovni. Komise do těchto rozhodnutí nezasahuje a rozhodnutí se mohou v různých státech lišit. Jakmile jsou však postupy na úrovni členských států EU povoleny a schváleny, je nutné je organizovat v souladu s právními požadavky EU na bezpečnost a kvalitu. Orgány členských států mohou na vnitrostátní úrovni své požadavky na bezpečnost a kvalitu zpřísnit nad rámec požadavků EU – mohou například nařídit dodatečné laboratorní testování v reakci na místní výskyt ohniska vysoce infekční nákazy.

Pokyny

Rada Evropy pravidelně přezkoumává a aktualizuje technické požadavky obsažené v těchto dokumentech:

Kromě toho připravuje ad hoc pokyny k různým tématům souvisejícím s bezpečností a kvalitou látek lidského původu.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zpracovává posouzení rizik a plány připravenosti v případech, kdy existuje v souvislosti s vypuknutím nějaké epidemie riziko pro používání krevního materiálu, tkáně, buněk a orgánů. Nejnověji ECDC poskytlo informace o těchto tématech:

Latest updates