Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Asinis, audus, šūnas un orgānus terapijā izmanto daudzos gadījumos. Terapija, kuras pamatā ir šīs cilvēku izcelsmes šūnas, ļauj glābt cilvēku dzīvību (piem., asiņu pārliešana traumas gadījumā), uzlabot dzīves kvalitāti (piem., nieru transplantēšana) un pat palīdz izveidot dzīvību (dzimumšūnas un laboratoriska apaugļošana).

Lai gan cilvēka izcelsmes vielu izmantošanai ir daudz priekšrocību, tā rada arī risku, jo īpaši slimību pārnešanas risku. Eiropas Komisija palīdz to novērst, jo tai ir uzticēts noteikt augstus kvalitātes un drošības standartus cilvēku izcelsmes vielām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. panta 4. punkta a) apakšpunktu.

Šajā nolūkā tā veic virkni pasākumu, tai skaitā šādus:

  • tiesību aktu izstrāde un norādījumu izstrāde;
  • palīdzība valstu iestādēm īstenošanas procesā;
  • modrības jeb vigilances pasākumi un atbalsts projektiem.

Galvenais mērķis ir aizsargāt iedzīvotājus.

Rīcība saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu

Covid-19 pandēmija ir liels izaicinājums sabiedrības veselībai. Lai labāk un koordinēti reaģētu uz uzliesmojumu:

Nozares organizācija

Kaut arī ziedotāji un galīgie saņēmēji atšķiras pēc asinīm, audiem, šūnām un orgāniem, process, ko piemēro lielākajai daļai cilvēku izcelsmes vielu, ir līdzīgs. Tas sākas ar ziedošanu un beidzas ar klīnisku pielietojumu, procesam ietverot cilvēku izcelsmes vielu savākšanu, apstrādi un izplatīšanu, kā arī donora testēšanu un bieži vien arī materiāla uzglabāšanu (jo īpaši asinīm, audiem un šūnām). Šie atsevišķie etapi tiek īstenoti specializētās medicīnas iestādēs.

donor-to-recipient.jpg

ES tiesību aktu par asinīm, audiem un šūnām pārskatīšana

Pēc ES tiesību aktu par asinīm un audiem un šūnām izvērtēšanas, kas publicēta 2019. gadā, Komisija plāno 2022. gada otrajā ceturksnī ierosināt šo tiesību aktu pārskatīšanu.

Sadarbība

Eiropas Komisija cieši sadarbojas ar tādām struktūrām kā Eiropas Padome un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), izstrādājot praktiskas vadlīnijas, kas atbalsta darbam ar asinīm pilnvarotās ārstniecības iestādes šī saistošā tiesiskā regulējuma piemērošanā.

Rīcības finansējums

Papildus kompetentās iestādes darbam Eiropas Komisija nodrošina finansējumu darbībām cilvēku izcelsmes vielu jomā.

Tomēr, tā kā veselības aprūpe joprojām ir dalībvalstu kompetencē, lēmumi par atļauto praksi attiecībā uz cilvēku izcelsmes vielām tiek pieņemti valsts līmenī. Komisija neiejaucas šajos lēmumos, kas dažādās valstīs var atšķirties. Tomēr, kolīdz ES valstis ir atļāvušas attiecīgu praksi, tā ir jāorganizē saskaņā ar ES juridiskajām prasībām drošības un kvalitātes jomā. Valstu iestādes tomēr var izvēlēties pievienot stingrākas prasības drošības un kvalitātes jomā, piem., papildu tests laboratorijā īpaši lipīgas slimības epidemioloģiska uzliesmojuma gadījumā.

Vadlīnijas

Eiropas Padome regulāri pārskata un atjaunina tehniskās prasības, kas ietvertas šādos dokumentos:

Papildus pamatnostādnēm tā sagatavo specifiskus norādījumus par dažādiem tematiem, kas attiecas uz cilvēku izcelsmes vielu drošumu un kvalitāti.

ECDC sagatavo riska novērtējumus un sagatavotības plānus, kad rodas epidemioloģiski uzliesmojumi, kas ir saistīti ar asinīm, audiem, šūnām un orgāniem. Pirms neilga laika ECDC sniedza informāciju par: