Skip to main content
Public Health

Blod, vävnader, celler och organ används i många medicinska behandlingar som kan rädda liv (t.ex. en blodtransfusion efter en olycka), förbättra livskvaliteten (t.ex. en njurtransplantation) eller skapa nytt liv (ägg- och spermiedonation och in vitro-befruktning).

Trots fördelarna med att använda ämnen av mänskligt ursprung finns det alltid risker, i synnerhet för sjukdomsspridning. Kommissionen har därför fastställt höga kvalitets- och säkerhetsstandarder i enlighet med sitt uppdrag (artikel 168.4 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Dessutom arbetar kommissionen med att

  • ta fram lagstiftning och riktlinjer
  • hjälpa medlemsländernas myndigheter med genomförandet
  • övervaka säkerheten och stödja projekt.

Det övergripande målet är att skydda människor.

Åtgärder under covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin har varit en svår utmaning för folkhälsoarbetet. Flera initiativ har tagits för att förbättra och samordna insatserna.

De olika stegen från givare till mottagare

Hanteringen av blod, vävnader, celler och organ följer alltid ungefär samma steg. Det börjar med donation och slutar med klinisk användning. Dessutom ingår testning av givare, tillvaratagande, bearbetning, distribution och ofta förvaring (särskilt för blod, vävnader och celler). Allt detta görs på särskilda sjukvårdsinrättningar.

donor-to-recipient.jpg

Översyn av EU:s lagstiftning om blod, vävnader och celler

Efter den utvärdering av EU-lagstiftningen om blod, vävnader och celler som gjordes 2019 planerar kommissionen att föreslå en översyn av lagstiftningen under andra kvartalet 2022.

Samarbete

Tillsammans med Europarådet och ECDC tar kommissionen fram praktiska riktlinjer för att hjälpa blodcentralerna att tillämpa reglerna.

Finansiering

Kommissionen är med och finansierar projekt som rör ämnen av mänskligt ursprung (humanmaterial).

Hälso- och sjukvården är ländernas eget ansvar och därför fattas alla beslut om metoder för humanmaterial på nationell nivå och kan variera mellan länderna. Kommissionen ingriper inte i dessa beslut. De metoder som EU-länderna tillåter måste dock tillämpas i enlighet med EU:s krav på säkerhet och kvalitet. Ländernas myndigheter kan också välja att införa ännu strängare säkerhets- och kvalitetskrav, t.ex. ytterligare labbtest vid lokala utbrott av en mycket smittsam sjukdom.

Riktlinjer

Europarådet ser regelbundet över och uppdaterar de tekniska kraven i sina vägledningar och riktlinjer:

Europarådet tar också fram riktlinjer om olika aspekter som gäller humanmaterialets säkerhet och kvalitet.

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC gör riskbedömningar och tar fram beredskapsplaner vid utbrott av sjukdomar som kan spridas via blod, vävnader, celler och organ. De senaste gäller