Направо към основното съдържание
Public Health

Преглед

Гражданите на ЕС имат право на достъп до здравно обслужване във всяка страна от Съюза и на възстановяване на разходите им от тяхната национална здравноосигурителна каса.

Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване определя условията, при които даден пациент може да пътува до друга страна от ЕС с цел лечение, и условията, при които се възстановяват разходите му. Директивата обхваща разходите за здравно обслужване, както и предписването и доставката на лекарства и медицински изделия.

Основни елементи

В условията на все по-голяма взаимносвързаност между здравните политики и системи директивата улеснява достъпа до:

  • информация за наличното здравно обслужване в други страни от ЕС,
  • алтернативни възможности за лечение и/или специализирано лечение в чужбина.

С разпоредбите се установява баланс между запазването на устойчивостта на здравните системи и защитата на правата на пациентите да се лекуват в чужбина.

Директивата:

newsletter_203_infograph.jpg

Мониторинг на директивата

Експертна група по трансгранично здравно обслужване

Експертната група по трансгранично здравно обслужване обединява представители от областта на здравното обслужване във всички страни от ЕС, които да помагат на Европейската комисия при прилагането на директивата. Групата предоставя съвети и експертни становища на Комисията и представлява форум, в рамките на който националните органи могат да обсъждат своя опит с директивата.

Какво трябва да знаете, преди да заминете

  • Условията, които важат както за медицинската помощ, която ще получите, така и за възстановяването на разходите ви
  • Вашите права при достъп до здравно обслужване в друга страна от ЕС
  • Координатите за връзка с националното звено за контакт във вашата страна
  • Качеството и безопасността на лечението
  • Процедурите за подаване на жалба в случай на проблем

Информация по темата

 

cbhc_25102013_2.jpg

 

 

Latest updates