Skip to main content
Public Health

Ülevaade

ELi kodanikel on õigus saada arstiabi kõigis ELi riikides ja saada välismaal kantud ravikulude eest hüvitist oma koduriigis.

Direktiivis 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius on sätestatud tingimused, mis kehtivad muus ELi riigis ravi saamise kohta ja mille alusel hüvitatakse piiriüleste tervishoiuteenuste kulud. See hõlmab ravikulusid, aga ka retseptiravimeid ning ravimite ja meditsiiniseadmete tarnimist.

Põhielemendid

Olukorras, kus tervisepoliitikad ja -süsteemid on omavahel üha tihedamini seotud, on tänu direktiivile lihtsam saada teavet:

  • teistes Euroopa riikides kättesaadavate raviteenuste kohta,
  • välismaal kättesaadavate alternatiivsete ravivõimaluste ja/või eriravivõimaluste kohta.

Direktiivi sätetega on loodud õige tasakaal vajaduse vahel hoida tervishoiusüsteemid jätkusuutlikuna ning kaitsta samas patsientide õigust saada ravi välismaal.

Direktiiviga

  • nähakse ette riiklike kontaktpunktide võrgustiku loomine, et pakkuda selget ja täpset teavet piiriüleste tervishoiuteenuste kohta,
  • kehtestatakse ELi eeskirjad selle kohta, millised andmed peavad vähemalt olema märgitud retseptile, mille patsient võtab kaasa ühest ELi liikmesriigist teise reisides (piiriülene retsept),
  • julgustatakse täiustama meditsiinilisi eksperditeadmisi pakkuvaid Euroopa tugivõrgustikke ja tihendama koostööd ELi riikide vahel, et arendada tervishoiutehnoloogia hindamist ja e-tervist.
newsletter_203_infograph.jpg

Direktiivi rakendamise järelevalve

Piiriülese tervishoiu eksperdirühm

Piiriülese tervishoiu eksperdirühmas osalevad kõigi ELi riikide tervishoiueksperdid, et aidata Euroopa Komisjoni direktiivi rakendamisega seotud küsimustes. Rühm annab komisjonile nõu ja riikide asutustele võimaluse jagada omavahel direktiiviga seotud kogemusi.

Mida peaksite teadma enne, kui lähete ravile teise liikmesriiki?

  • Ravi saamise ning sellega seotud kulude hüvitamise tingimusi
  • Oma õigusi teises ELi riigis ravi saamisel
  • Kontaktpunkti oma riigis
  • Ravi kvaliteeti ja ohutust
  • Kaebuse esitamise võimalusi juhuks, kui midagi läheb valesti

Lisateave

 

cbhc_25102013_2.jpg