Skip to main content
Public Health

Napriek tomu, že rozvoj a zavádzanie riešení v oblasti elektronického zdravotníctva do systémov zdravotnej starostlivosti ostáva vnútroštátnou právomocou, EÚ sa zaviazala poskytovať podporu prostredníctvom financovania a platforiem, v rámci ktorých môžu krajiny EÚ spolupracovať na otázkach týkajúcich sa elektronického zdravotníctva. Niektoré aspekty, ako sú interoperabilita alebo normy kvality, sa riešia na celoeurópskej úrovni koordinačnými aktivitami a digitálnym zosúlaďovaním.

Platformy politickej spolupráce

Platformu pre spoluprácu a súčinnosť poskytuje niekoľko štruktúr:

 • Sieť elektronického zdravotníctva, vytvorená na základe smernice 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, spája vnútroštátne orgány zodpovedné za túto sieť. V rámci tejto dobrovoľnej siete môžu krajiny EÚ usmerňovať vývoj siete elektronického zdravotníctva v Európe a prispievať k formovaniu politiky týkajúcej sa jej interoperability a štandardizácie. Aktivity siete elektronického zdravotníctva sú založené na prioritách stanovených vo viacročnom pracovnom pláne na roky 2018 – 2021.
 • Jednotná akcia na podporu siete elektronického zdravotníctva s názvom eHAction (akčný plán elektronického zdravotníctva) sa začala v roku 2018. Ide o tretiu jednotnú akciu, ktorá pokračuje v stopách svojich dvoch úspešných predchodcov. Hlavným účelom je podporiť sieť elektronického zdravotníctva prostredníctvom technického a vedeckého poradenstva s cieľom uľahčiť cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v celej EÚ a poskytovať potrebnú politickú podporu infraštruktúre digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI).

  V rámci eHAction sa vypracúvajú strategické odporúčania a vytvárajú nástroje na podporu politického dialógu medzi sieťou elektronického zdravotníctva, krajinami EÚ a Komisiou o štyroch prioritných oblastiach, ktoré vychádzajú z viacročného pracovného programu siete elektronického zdravotníctva na roky 2018 – 2021. Financovaná je z programu EÚ v oblasti zdravia s výslovnými cieľmi:

  • posilniť postavenie občanov,
  • prispievať k inovatívnemu využívaniu údajov,
  • zlepšiť kontinuitu starostlivosti,
  • prekonávať výzvy spojené s vykonávaním.
 • Skupina zainteresovaných strán v oblasti elektronického zdravotníctva (eHSG) pozostáva zo zástupcov európskych zastrešujúcich organizácií, asociácií alebo organizácií s európskym dosahom v oblasti výskumu, priemyslu a štandardizácie a z asociácií zastupujúcich používateľov (pacientov, odborníkov, poskytovateľov atď.) pôsobiacich v odvetví elektronického zdravotníctva. Hlavným cieľom je prispieť k vývoju politiky v oblasti elektronického zdravotníctva na úrovni EÚ. Skupina bola založená v roku 2012, má 30 členov a jej mandát vyprší na konci roka 2022.
  S cieľom podporovať prínosy a pridanú hodnotu digitálneho zdravotníctva v konkrétnych operačných oblastiach sa v súčasnosti rozvíja európska spolupráca v týchto technických oblastiach:
  • Vytváranie infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva na cezhraničnú výmenu údajov týkajúcich sa zdravia s cieľom umožniť kontinuitu starostlivosti pre občanov pri cestách do zahraničia v EÚ
  • Vytváranie európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia s cieľom umožniť bezpečné využívanie údajov týkajúcich sa zdravia na podporu poskytovania starostlivosti, výskumu a tvorby politiky
 • Jednotná akcia pre európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia s názvom TEHDAS (Smerom k európskemu priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia) sa začala v roku 2021. Spája 26 európskych krajín (22 členských štátov EÚ a štyri ďalšie európske krajiny).

  Jednotná akcia podporí prácu Komisie týkajúcu sa európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia tým, že

  • spája aktérov relevantných z hľadiska využívania údajov týkajúcich sa zdravia na účely výskumu a tvorby politík (sekundárne využívanie údajov) v EÚ

  • zhromažďuje najlepšie postupy, ktoré sú k dispozícii v EÚ, pokiaľ ide o sekundárne využívanie údajov

  • pripravuje koncepcie a možností potrebné na efektívne sekundárne využívanie údajov týkajúcich sa zdravia

  Tieto koncepcie a možnosti sa zamerajú na správu, kvalitu údajov, infraštruktúru a posilnenie postavenia občanov, pokiaľ ide o sekundárne využívanie údajov týkajúcich sa zdravia v EÚ.

  Jednotná akcia je vytvorená v rámci tretieho programu EÚ v oblasti zdravia.

Finančná podpora EÚ

Komisia využíva niekoľko finančných nástrojov s cieľom zavádzať svoju politiku v oblasti elektronického zdravotníctva:

 • Nástroj na prepájanie Európy (NPE) podporuje transeurópske siete a infraštruktúru v odvetviach dopravy, telekomunikácií a energetiky. Z jeho prostriedkov sa financujú projekty, ktoré riešia spoločné problémy prostredníctvom poskytovania technických a organizačných znalostí. Pridelené rozpočtové prostriedky navrhnuté Európskou radou na roky 2021 – 2027 dosahujú výšku 28 396 miliónov EUR na celý program.
 • V rámci programu Digitálna Európa, na ktorý bol v súlade s návrhom Európskej rady vyčlenený rozpočet vo výške 6 761 miliónov EUR, sa bude investovať do kľúčových strategických digitálnych kapacít, pričom tento program bude dopĺňať ďalšie nástroje na podporu digitálnej transformácie.
 • Iniciatíva Horizont 2020 – najväčší výskumný program EÚ, ktorý podporuje výskum, inovácie a spoluprácu v oblasti IKT v oblasti zdravia a blahobytu. Podnecuje zároveň MSP, aby rozširovali riešenia v oblasti elektronického zdravotníctva a využívali zahraničné trhy. Na nadväzujúci program Horizont Európa na obdobie 2021 – 2027 bol podľa návrhu Európskej rady z júla 2020 vyčlenený rozpočet vo výške 75 900 miliónov EUR.
 • Na základe tretieho programu v oblasti zdravia (2014 – 2020) sa podporili jednotné akcie a spolufinancovalo sa niekoľko projektov v oblasti elektronického zdravotníctva. Nadchádzajúci program EU4Health (2021 – 2027) bude naďalej podporovať činnosť Európskej únie v oblasti elektronického zdravotníctva. Na základe záverov Európskej rady z júna 2020 sa na tieto účely poskytne rozpočet vo výške 1 670 miliónov EUR.

Štúdie týkajúce sa elektronického zdravotníctva

Európska komisia sponzorovala dve štúdie na tému telemedicíny a veľkých dát s cieľom usmerňovať politiky v oblasti digitálnej a inej starostlivosti.

Komisia dala vypracovať štúdiu o „posúdení pravidiel krajín EÚ v oblasti údajov týkajúcich sa zdravia z hľadiska všeobecného nariadenia o ochrane údajov“ (príloha). V štúdii sa mapuje vykonávanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov v jednotlivých krajinách. Zároveň poskytne prehľad zavedených právnych a technických postupov v krajinách EÚ na výmenu údajov týkajúcich sa zdravia, ako aj mechanizmov riadenia vytvorených na uľahčenie prístupu tretích strán k údajom týkajúcim sa zdravia na účel ich opakovaného použitia.

Komisia zároveň vykonáva štúdiu o regulačných medzerách, ktorá sa zameriava na odhaľovanie prekážok pri poskytovaní digitálnych zdravotníckych služieb a na využívania umelej inteligencie v zdravotníctve s osobitným zameraním na zodpovednosť a používanie údajov týkajúcich sa zdravia. Štúdia sa zaoberá aj článkom 14 smernice 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Budovanie kapacít a digitálne zručnosti

Digitálne riešenia pre zdravotnú a inú starostlivosť môžu zvýšiť kvalitu života miliónov občanov a radikálne zmeniť spôsob, akým sa pacientom poskytujú služby zdravotnej a inej starostlivosti, a to za predpokladu, že tieto riešenia budú účelne navrhnuté a ich realizácia bude nákladovo efektívna. Zároveň môžu pomôcť pri riešení kríz v oblasti zdravotníctva, ako je pandémia COVID-19.

Komisia sa usiluje o podporu budovania kapacít členských štátov pri využívaní nových technológií, napr. telezdravotníctvo a umelá inteligencia, a pri optimalizácii ich systémov zdravotnej starostlivosti prostredníctvom vývoja indikátorov a referenčného porovnávania, ako aj krátkodobých partnerských hodnotení/dvojstranných partnerstiev. V rámci dôležitej súčasti digitalizácie sektora zdravotníctva a starostlivosti spolupracuje Komisia s krajinami EÚ pri poskytovaní odbornej prípravy a vzdelávania v oblasti digitálnych zručností, vrátane zvyšovania úrovne zručností, rekvalifikácie a príležitostí na zdieľanie znalostí, študentom a zdravotníckym pracovníkom, riaditeľom nemocníc a tvorcom politík.