Põhisisu juurde
Public Health

Digitaalne tervishoid ja hooldus tähendavad vahendeid ja teenuseid, mis kasutavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT), et täiustada tervisega seotud probleemide ennetamist, diagnoosimist, ravi, seiret ja juhtimist ning hallata tervist mõjutavaid elustiiliga seotud harjumusi. Digitaalne tervishoid ja hooldus on uuenduslikud ning võivad parandada juurdepääsu hooldusele ja täiustada selle kvaliteeti, samuti suurendada tervishoiusektori üldist tõhusust.

Euroopa digituleviku kujundamine

„Digiajastule vastav Euroopa“ on üks komisjoni kuuest poliitilisest prioriteedist aastatel 2019–2024. Tuginedes varasematele algatustele, millega edendatakse digitaalse ühtse turu loomist, peaks digipööre olema kasulik kõigile, seades esikohale inimesed ja avades ettevõtjatele uusi võimalusi. Tervishoid on üks selle tegevuskavaga hõlmatud sektoritest, võttes arvesse võimalikku kasu, mida digitaalteenused saavad kodanikele ja ettevõtjatele selles valdkonnas pakkuda.

Digitaalset tervishoidu ja hooldust käsitlev 2018. aasta teatis

Komisjoni 2018. aasta aprilli teatise „Tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamine“ eesmärk on edendada tervise- ja hooldussektori digiteerimist.

Teatises määratakse kindlaks kolm sammast, millel tegevus põhineb.

Esimene sammas: turvaline juurdepääs andmetele ja andmete jagamine

Selleks et hõlbustada piiriülest juurdepääsu tervishoiule, rajab komisjon e-tervise digitaalteenuste taristu, mis võimaldab tervishoiuteenuse osutajatel vahetada digiretsepte ja patsientide koondandmeid. Esimesed piiriülesed vahetused algasid 2019. aastal eesmärgiga kaasata 2025. aastaks kõik teised ELi riigid. Pikemas perspektiivis töötab komisjon selle nimel, et luua digitaalsete terviseloosüsteemide Euroopa andmevahetusvorm, mis on kättesaadav kõigile ELi kodanikele.

Teine sammas: koostöö ja terviseandmete jagamine teadusuuringute, kiirema diagnoosimise ja parema tervise edendamiseks

2018. aasta teatises tutvustatud teise samba eesmärk on kasutada ära terviseandmete tohutut potentsiaali, et toetada meditsiiniuuringuid, mille eesmärk on täiustada ennetamist, diagnoosimist, ravi, ravimeid ja meditsiiniseadmeid.

Kolmas sammas: kodanike võimestamise ja personaalse hoolduse edendamine digiteenuste kaudu

Digiteenused võivad kodanikke võimestada, aidates neil oma tervise juhtimises võtta suurem roll, alustades ennetussuuniste järgimisest ja motivatsioonist valida tervislikum eluviis ning lõpetades krooniliste haigustega toimetuleku ja tervishoiuteenuste osutajatele tagasiside andmisega. Tervishoiusüsteemidele on kasulikud ka uuenduslikud hooldusmudelid, mis kasutavad teletervise ja m-tervise lahendusi, et rahuldada kasvavat nõudlust tervishoiuteenuste järele, aidates samm-sammult jõuda integreeritud ja isikustatud hooldussüsteemideni.