Skip to main content
Public Health

Eiropas Komisijas sniegtais atbalsts pamatā ir trejāds: projektu līdzfinansēšana, atbalsts informatīviem pasākumiem (jo īpaši, gadskārtējās ES Padomes prezidentvalsts rīkotās augsta līmeņa konferences par e-veselību ) un tādu struktūru vadība, kuru mērķis ir vairot informētību un veidot sadarbības tīklus, popularizēt labāko praksi un attīstīt politiku.

Atbilstīgi vairākām programmām ES līdzfinansējusi neskaitāmus ar e-veselību saistītus projektus.