Skip to main content
Public Health

Komisja Europejska udziela wsparcia na trzy różne sposoby: współfinansuje projekty, wspiera wydarzenia podnoszące świadomość społeczną (zwłaszcza organizowane corocznie przez kraj sprawujący przewodnictwo w UE konferencje wysokiego szczebla poświęcone e-zdrowiu ), a także kieruje strukturami umożliwiającymi informowanie na ten temat i tworzenie sieci współpracy oraz dzielenie się sprawdzonymi rozwiązaniami i kształtowanie polityki.

Wiele projektów związanych z e-zdrowiem zostało sfinansowanych przez UE w ramach kilku programów.