Skip to main content
Public Health

Postup stanovení vědeckých kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů

Rozhodovací postup

Komise při hledání dohody ohledně dvou návrhů, jak stanovit vědecká kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů, spolupracovala souběžně s odborníky a zástupci států EU odpovědnými za biocidy (BP) a přípravky na ochranu rostlin (PPP), a to v rámci stanovených schvalovacích postupů.

Na zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva ve dnech 12. až 13. prosince 2017, jež se týkalo právních předpisů v oblasti pesticidů, hlasovali zástupci států EU ve prospěch nového návrhů nařízení, kterým se stanoví kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů v kontextu právních předpisů o pesticidech. Během lhůty pro přezkum, která skončila 9. dubna 2018, nevznesly Rada ani Evropský parlament proti návrhům kritérií žádnou námitku. Komise kritéria přijala dne 19. dubna 2018.

Kritéria pro přípravky na ochranu rostlin byla zveřejněna a vstoupila v platnost 10. května 2018. Od 10. listopadu 2018 se začnou uplatňovat na všechny nově podané i právě vyřizované žádosti o schválení přípravků na ochranu rostlin.

Dne 4. září 2017 Komise přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci o vědeckých kritériích pro identifikaci endokrinních disruptorů v případě biocidních přípravků. Během lhůty pro přezkum, která skončila 4. listopadu 2017, nevznesly Rada ani Evropský parlament proti nařízení v přenesené pravomoci žádnou námitku.

Kritéria pro biocidní přípravky byla zveřejněna a vstoupila v platnost 7. prosince 2017. Od 7. června 2018 se začala uplatňovat na všechny nově podané i právě vyřizované žádosti o schválení biocidů.

Komisař Andriukaitis a předseda výboru ENVI v EP si ohledně těchto kritérií vyměnili dopisy dne 18. října 2016 a 26. října 2017.

Uplatňování kritérií

K identifikaci látek s vlastnostmi, které vyvolávají narušení činnosti endokrinního systému, byly vydány pokyny (7. června 2018).

Tyto pokyny vypracovaly Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) za podpory Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC).

Posouzení dopadů

Před tím, než Evropská komise navrhla zavést kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů v kontextu nařízení o biocidních přípravcích a přípravcích na ochranu rostlin, provedla zevrubné posouzení dopadů, v němž zanalyzovala různé varianty, jak kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů definovat.

Dialog se zúčastněnými stranami

Evropská komise v kontextu posouzení dopadů zahájila se zúčastněnými stranami a dalšími tvůrci politik otevřený a transparentní dialog, který probíhal během celého procesu určování kritérií. Tento postup zahrnoval: