Skip to main content
Public Health

Processen med at fastlægge videnskabelige kriterier til identificering af hormonforstyrrende stoffer

Beslutningsproces

Da Kommissionen drøftede de to udkast om videnskabelige kriterier til identificering af hormonforstyrrende stoffer, gik den ind i en sideløbende dialog med eksperter og repræsentanter for EU-landene, der var ansvarlige for biocidholdige (BP) og plantebeskyttelsesmidler og plantebeskyttelsesmidler (PPP) via de fastsatte vedtagelsesprocedurer.

På mødet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder om pesticidlovgivning, der blev holdt den 12.-13. december 2017, stemte EU-landenes repræsentanter for et nyt udkast til en forordning om kriterier til identificering af hormonforstyrrende stoffer i lovgivningen om pesticider. Hverken Europa-Parlamentet eller Rådet gjorde indsigelse mod udkastet til kriterier i kontrolperioden, som sluttede den 9. april 2018. Kommissionen vedtog kriterierne den 19. april 2018.

Kriterierne for aktive stoffer, der benyttes i plantebeskyttelsesmidler, er offentliggjort og trådte i kraft den 10. maj 2018. De har været gældende fra den 10. november 2018 for alle nye og igangværende ansøgninger om plantebeskyttelsesmidler.

Den 4. september 2017 vedtog Kommissionen en delegeret forordning om videnskabelige kriterier til identificering af hormonforstyrrende stoffer for biocidholdige produkter. Hverken Europa-Parlamentet eller Rådet gjorde indsigelse mod den delegerede forordning i kontrolperioden, som sluttede den 4. november 2017.

Kriterierne for stoffer, som benyttes i biocidholdige produkter, er offentliggjort og trådte i kraft den 7. december 2017. De har været gældende fra den 7. juni 2018 for alle nye og igangværende ansøgninger om biocidholdige produkter.

Kommissær Vytenis Andriukaitis og formanden for Europa-Parlamentets ENVI-udvalg udvekslede breve om kriterierne den 18. oktober 2016 og den 26. oktober 2017.

Gennemførelse af kriterierne

Der foreligger nu en vejledning om identifikation af stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i pesticider og biocider (7. juni 2018).

Vejledningen er udarbejdet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) med støtte fra Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC).

Konsekvensanalyse

Før Kommissionen fremlagde kriterier til identifikation af hormonforstyrrende stoffer inden for plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter, gennemførte den en omfattende konsekvensanalyse for at se nærmere på forskellige kriterier til identificering af hormonforstyrrende stoffer.

Dialog med interesserede parter

I forbindelse med konsekvensanalysen talte EU-Kommissionen med interesserede parter og andre politiske beslutningstagere i en åben og gennemsigtig dialog gennem hele processen med at identificere kriterierne. Blandt arrangementerne kan nævnes: