Skip to main content
Public Health

Process, kura mērķis ir noteikt zinātniskos kritērijus, pēc kuriem identificēt endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošas vielas

Lēmumu pieņemšanas process

Cenšoties panākt vienošanos par diviem projektiem, kas saistīti ar tādu zinātnisko kritēriju noteikšanu, pēc kuriem identificēt endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošas vielas, Komisija paredzēto pieņemšanas procesu ietvaros vienlaikus sadarbojās ar speciālistiem un ES valstu pārstāvjiem, kas atbild par biocīdiem (BP) un augu aizsardzības līdzekļiem (PPP).

Pesticīdus regulējošo tiesību aktu normām veltītajā Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas sanāksmē, kas notika 2017. gada 12. un 13. decembrī, ES valstu pārstāvji balsojumā izteica atbalstu jaunas regulas projektam, ar ko nosaka kritērijus, pēc kuriem identificēt endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājus pesticīdus regulējošo tiesību aktu kontekstā. Ne Padome, ne Eiropas Parlaments neizvirzīja iebildumus pret kritēriju projektu pārbaudes periodā, kas beidzās 2018. gada 9. aprīlī. Komisija pieņēma šos kritērijus 2018. gada 19. aprīlī.

Kritēriji attiecībā uz aktīvajām vielām, kas izmantotas augu aizsardzības līdzekļos, ir publicēti, un tie stājās spēkā 2018. gada 10. maijā. No 2018. gada 10. novembra tos piemēro attiecībā uz visiem jaunajiem un pašreizējiem pieteikumiem, kas attiecas uz aktīvajām vielām, kas izmantotas augu aizsardzības līdzekļos.

2017. gada 4. septembrī Komisija pieņēma deleģēto regulu par zinātniskiem kritērijiem, pēc kuriem biocīdos identificējami endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītāji. Ne Padome, ne Eiropas Parlaments neizvirzīja iebildumus pret deleģēto regulu pārbaudes periodā, kas beidzās 2017. gada 4. novembrī.

Attiecīgie kritēriji, kas piemērojami aktīvajām vielām, kas izmantotas biocīdos, ir publicēti, un tie stājās spēkā 2017. gada 7. decembrī. No 2018. gada 7. jūnija tos piemēro visiem jaunajiem un pašreizējiem pieteikumiem attiecībā uz aktīvajām vielām, kas izmantotas biocīdos.

Komisārs V. Andrjukaitis un EP ENVI komitejas priekšsēdētājs apmainījās ar vēstulēm par kritērijiem 2016. gada 18. oktobrī un 2017. gada 26. oktobrī.

Kritēriju īstenošana

Pašlaik ir pieejams vadlīniju dokuments par to, kā pesticīdos un biocīdos identificējamas vielas ar tādām īpašībām, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus (2018. gada 7. jūnijs).

Šo vadlīniju dokumentu ar Kopīgā pētniecības centra (JRC) atbalstu izstrādājusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Ķimikāliju aģentūra (ECHA).

Ietekmes novērtējums

Pirms ierosināt kritērijus, pēc kuriem identificēt endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājus augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu regulu kontekstā, Eiropas Komisija veica visaptverošu ietekmes novērtējumu, lai analizētu dažādas iespējas, kā noteikt endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītāju identificēšanas kritērijus.

  • Ietekmes novērtējuma plāns tika publicēts 2014. gada jūnijā.
  • Sabiedriskās apspriešanas ietvaros, kas tika aizvadīta no 2014. gada 26. septembra līdz 2015. gada 16. janvārim, tika saņemti 27 000 atbilžu. Visas nekonfidenciālās atbildes tika publicētas 2015. gada 2. februārī. Ziņojumu par apspriešanu publicēja 2015. gada 24. jūlijā.
  • Ietekmes novērtējums tika publicēts 2016. gada jūnijā kopā ar tā kopsavilkumu.
  • Ietekmes novērtējumā tika izmantots pētījums, kurā bija novērtēts, kādas ķīmiskās vielas tiktu identificētas par endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem saskaņā ar dažādām kritēriju iespējām. Neatkarīgs ārējs darbuzņēmējs pielietoja Komisijas Kopīgais pētniecības centra (KPC) izstrādāto metodiku, lai pārbaudītu pieejamos faktus par aptuveni 600 ķīmiskajām vielām.

Dialogs ar ieinteresētajām personām

Ietekmes novērtējuma kontekstā Eiropas Komisija sāka atklātu un caurskatāmu dialogu ar ieinteresētajām personām un citiem politikas veidotājiem kritēriju noteikšanas procesā. Tika organizēti šādi pasākumi: