Skip to main content
Public Health

Proces voor het vaststellen van wetenschappelijke criteria voor de identificatie van hormoonontregelaars

Besluitvormingsproces

Om tot een akkoord te komen over de twee voorstellen tot vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen, heeft de Commissie via de geijkte procedures parallelle besprekingen gevoerd met deskundigen en vertegenwoordigers van de EU-landen die bevoegd zijn voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Op de vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders over de pesticidenwetgeving op 12 en13 december 2017 hebben vertegenwoordigers van de EU-landen gestemd voor een nieuwe ontwerpverordening tot vaststelling van criteria voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen. Noch de Raad, noch het Europees Parlement heeft gedurende de controleperiode, die op 9 april 2018 afliep, bezwaar gemaakt tegen de ontwerpcriteria. De Commissie heeft de criteria op 19 april 2018 goedgekeurd.

De criteria voor in gewasbeschermingsmiddelen gebruikte werkzame stoffen zijn bekendgemaakt en op 10 mei 2018 in werking getreden. Zij gelden vanaf 10 november 2018 voor alle nieuwe en lopende goedkeuringsaanvragen voor in gewasbeschermingsmiddelen gebruikte werkzame stoffen.

Op 4 september 2017 heeft de Commissie een gedelegeerde verordening over wetenschappelijke criteria voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen voor biociden aangenomen. Noch de Raad, noch het Europees Parlement heeft gedurende de controleperiode, die op 4 november 2017 afliep, bezwaar gemaakt tegen deze gedelegeerde verordening.

De criteria voor in biociden gebruikte stoffen zijn gepubliceerd en op 7 december 2017 in werking getreden. Zij gelden vanaf 7 juni 2018 voor alle nieuwe en lopende goedkeuringsaanvragen voor in biociden gebruikte stoffen.

Commissaris Andriukaitis en de voorzitter van de commissie ENVI van het EP hebben gecorrespondeerd over de criteria op 18 oktober 2016 en 26 oktober 2017.

Toepassing van de criteria

Een leidraad voor de identificatie van stoffen met hormoonontregelende eigenschappen in pesticiden en biociden is nu beschikbaar (7 juni 2018).

De leidraad is ontwikkeld door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) met de steun van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese Commissie.

Effectbeoordeling

Alvorens met nieuwe criteria voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen in de context van de verordeningen over gewasbeschermingsmiddelen en biociden te komen, heeft de Europese Commissie een uitgebreide effectbeoordeling uitgevoerd om verschillende opties voor het bepalen van deze criteria te analyseren.

  • De routekaart voor de effectbeoordeling werd in juni 2014 gepubliceerd.
  • Op een openbare raadpleging kwamen tussen 26 september 2014 en 16 januari 2015 27 000 reacties. Alle niet-vertrouwelijke reacties werden gepubliceerd op 2 februari 2015. Het verslag over de raadpleging werd gepubliceerd op 24 juli 2015.
  • De effectbeoordeling werd in juni 2016 gepubliceerd, samen met een samenvatting daarvan.
  • Een studie waarin werd nagegaan welke stoffen volgens verschillende mogelijke criteria zouden worden aangemerkt als hormoonontregelaars, diende als primaire input voor de effectbeoordeling. Een onafhankelijke externe contractant heeft ongeveer 600 chemische stoffen gescreend met een methode die is ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Commissie.

Dialoog met belanghebbenden

In het kader van de effectbeoordeling heeft de Europese Commissie met belanghebbende partijen en beleidsmakers een open en transparante dialoog gevoerd. Enkele stappen in dit proces: