Przejdź do treści głównej
Public Health

Ustalanie naukowych kryteriów identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

Proces decyzyjny

Komisja starała się uzyskać porozumienie co do dwóch projektów aktów prawnych określających naukowe kryteria identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. W tym celu prowadziła równolegle rozmowy z ekspertami i przedstawicielami krajów UE odpowiedzialnymi za produkty biobójcze i produkty ochrony roślin w ramach odpowiednich procedur podejmowania decyzji.

W dniach 12-13 grudnia 2017 r., podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz poświęconego przepisom dotyczącym pestycydów, przedstawiciele krajów UE zagłosowali za przyjęciem nowego projektu rozporządzenia określającego kryteria identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w kontekście przepisów dotyczących pestycydów. Ani Rada, ani Parlament Europejski nie zgłosiły sprzeciwu wobec projektu kryteriów przed upływem tzw. okresu kontroli, który zakończył się 9 kwietnia 2018 r. Komisja przyjęła zatem kryteria w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Kryteria dotyczące substancji czynnych stosowanych w środkach ochrony roślin zostały opublikowane i weszły w życie 10 maja 2018 r. Stosuje się je od dnia 10 listopada 2018 r. w odniesieniu do wszystkich nowych i bieżących wniosków dotyczących substancji czynnych stosowanych w środkach ochrony roślin.

4 września 2017 r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane w sprawie naukowych kryteriów identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla produktów biobójczych. Ani Rada, ani Parlament Europejski nie zgłosiły sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego w okresie kontroli, który zakończył się 4 listopada 2017 r.

Kryteria dotyczące substancji stosowanych w produktach biobójczych zostały opublikowane i weszły w życie 7 grudnia 2017 r. Stosuje się je od dnia 7 czerwca 2018 r. w odniesieniu do wszystkich nowych i bieżących wniosków dotyczących substancji stosowanych w produktach biobójczych.

18 października 2016 r. i 26 października 2017 r. komisarz Andriukaitis i przewodniczący komisji parlamentarnej ENVI w Parlamencie Europejskim wymienili pisma na temat kryteriów.

Wdrożenie kryteriów

Obecnie dostępne są wytyczne na temat identyfikacji substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w pestycydach i produktach biobójczych (7 czerwca 2018 r.).

Wytyczne zostały opracowane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) przy wsparciu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC).

Ocena skutków

Przed przedstawieniem propozycji kryteriów identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w kontekście przepisów dotyczących środków ochrony roślin i produktów biobójczych Komisja Europejska przeprowadziła kompleksową ocenę skutków i przeanalizowała różne warianty zdefiniowania kryteriów identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

  • Plan oceny skutków został opublikowany w czerwcu 2014 r.
  • Konsultacje publiczne odbyły się między 26 września 2014 r. a 16 stycznia 2015 r. Wpłynęło 27 tys. odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi nieopatrzone klauzulą poufności zostały opublikowane 2 lutego 2015 r. Sprawozdanie z konsultacji opublikowano 24 lipca 2015 r.
  • Ocenę skutków opublikowano w czerwcu 2016 r. wraz z jej streszczeniem.
  • Pierwszym elementem oceny skutków było badanie oceniające, które chemikalia zostałyby zidentyfikowane jako substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego w ramach poszczególnych wariantów. Niezależna firma zewnętrzna zastosowała metodologię opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji do zbadania dostępnych dowodów dla około 600 chemikaliów.

Dialog z zainteresowanymi stronami

Przeprowadzając ocenę skutków i przygotowując kryteria, Komisja Europejska nawiązała otwarty i przejrzysty dialog z zainteresowanymi stronami i innymi regulatorami. Zorganizowano wydarzenia wymienione poniżej: