Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Proces stanovenia vedeckých kritérií na identifikáciu endokrinných disruptorov

Rozhodovací proces

V snahe o dosiahnutie dohody o dvoch návrhoch stanovujúcich vedecké kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov Komisia spolupracovala súbežne s expertmi, ako aj so zástupcami členských štátov EÚ zodpovednými za oblasť biocídnych výrobkov a prípravkov na ochranu rastlín, a to prostredníctvom plánovaných schvaľovacích postupov.

Na zasadnutí Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá venovanom právnym predpisom o pesticídoch, ktoré sa konalo v dňoch 12. – 13. decembra 2017, predstavitelia jednotlivých členských štátov EÚ hlasovali za návrh nového nariadenia, ktorým sa stanovujú kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov v kontexte právnych predpisov o pesticídoch. Počas obdobia na preskúmanie, ktoré sa skončilo 9. apríla 2018, Rada ani Európsky parlament nevzniesli voči návrhu námietky. Komisia prijala kritériá 19. apríla 2018.

Kritériá pre účinné látky používané v prípravkoch na ochranu rastlín boli uverejnené a účinnosť nadobudli 10. mája 2018. Od 10. novembra 2018 sa začnú uplatňovať na všetky žiadosti týkajúce sa účinných látok používaných v prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré boli podané po tomto dátume alebo neboli do uvedeného dátumu vybavené.

Komisia prijala 4. septembra 2017 delegované nariadenie o vedeckých kritériách na identifikáciu endokrinných disruptorov v prípade biocídnych výrobkov. Počas obdobia na preskúmanie, ktoré sa skončilo 4. novembra 2017, Rada ani Európsky parlament nevzniesli voči delegovanému nariadeniu námietky.

Kritériá pre účinné látky používané v biocídnych výrobkoch boli uverejnené a účinnosť nadobudli 7. decembra 2017. Od 7. júna 2018 sa uplatňujú na všetky žiadosti týkajúce sa účinných látok používaných v biocídnych výrobkov, ktoré boli podané po tomto dátume alebo neboli do uvedeného dátumu vybavené.

Komisár Andriukaitis a predseda Výboru ENVI Európskeho parlamentu si vymenili listy v súvislosti s týmito kritériami 18. októbra 2016 a 26. októbra 2017.

Uplatňovanie kritérií

Od 7. júna 2018 je k dispozícii usmerňovací dokument na identifikáciu látok s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém v pesticídoch a biocídnych výrobkoch.

Vypracovali ho Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska chemická agentúra (ECHA) s podporou Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC).

Posúdenie vplyvu

Pred tým, než Európska komisia predložila kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín a biocídnymi výrobkami, vykonala komplexné posúdenie vplyvu, aby zanalyzovala rôzne možnosti na účely vymedzenia kritérií na identifikáciu endokrinných disruptorov.

  • Plán posúdenia vplyvu bol uverejnený v júni 2014.
  • Do verejnej konzultácie, ktorá trvala od 26. septembra 2014 do 16. januára 2015, prišlo 27 000 príspevkov. Príspevky, ktoré nemali dôverný charakter, boli uverejnené 2. februára 2015. Správa o konzultácii bola uverejnená 24. júla 2015.
  • Posúdenie vplyvu bolo spolu so zhrnutím uverejnené v júni 2016.
  • Prvé vstupné informácie do posúdenia vplyvu poskytla štúdia, v ktorej sa posudzovali chemické látky, ktoré by sa na základe rôznych zvažovaných kritérií mali identifikovať ako endokrinné disruptory. Nezávislý externý dodávateľ použil metodiku, ktorú vyvinulo Spoločné výskumné centrum (JRC) Komisie na účely preskúmania dostupných dôkazov o približne 600 chemických látkach.

Dialóg so zainteresovanými stranami

V rámci posúdenia vplyvu viedla Európska komisia otvorený a transparentný dialóg so zainteresovanými stranami a s inými tvorcami politiky počas celého procesu identifikácie kritérií. Tento dialóg prebiehal na týchto fórach: