Skip to main content
Public Health

Postopek za določitev znanstvenih meril za opredelitev endokrinih motilcev

Postopek odločanja

V okviru predvidenih postopkov sprejemanja se je Komisija pri iskanju dogovora o dveh osnutkih zakonodajnih predlogov, ki določata znanstvena merila za opredelitev endokrinih motilcev, posvetovala s strokovnjaki in predstavniki držav EU, odgovornimi za biocidne proizvode in fitofarmacevtska sredstva.

Na seji Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo, ki je potekala 12. in 13. decembra 2017 in na kateri so razpravljali o zakonodaji o pesticidih, so predstavniki članic EU izglasovali nov osnutek uredbe, ki določa merila za opredelitev endokrinih motilcev v okviru zakonodaje o pesticidih. Svet in Evropski parlament v obdobju pregleda, ki se je zaključilo 9. aprila 2018, nista izrazila zadržkov. Komisija je merila sprejela 19. aprila 2018.

Merila za aktivne snovi, ki se uporabljajo v fitofarmacevtskih sredstvih, so objavljena in so začela veljati 10. maja 2018. Od 10. novembra 2018 se bodo začela uporabljati za vse nove in obstoječe vloge za aktivne snovi, ki se uporabljajo v fitofarmacevtskih sredstvih.

Komisija je 4. septembra 2017 sprejela delegirano uredbo o znanstvenih merilih za opredelitev endokrinih motilcev za biocidne proizvode. Svet in Evropski parlament v obdobju pregleda, ki se je zaključilo 4. novembra 2017, nista izrazila zadržkov.

Merila za snovi, ki se uporabljajo v biocidnih proizvodih, so objavljena in so začela veljati 7. decembra 2017. Od 7. junija 2018 se uporabljajo za vse nove in obstoječe vloge za snovi, ki se uporabljajo v biocidih.

Evropski komisar Vytenis Andriukaitis in predsednik odbora Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane sta si 18. oktobra 2016 in 26. oktobra 2017 izmenjala pismi v zvezi z merili.

Izvajanje meril

Dokument s smernicami za opredelitev snovi z lastnostmi endokrinih motilcev v pesticidih in biocidih je na voljo od 7. junija 2018.

Smernice sta pripravili Evropska agencija za varnost hrane in Evropska agencija za kemikalije s pomočjo Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije (JRC).

Ocena učinka

Evropska komisija je pred pripravo meril za opredelitev endokrinih motilcev v okviru uredb o fitofarmacevtskih sredstvih in biocidnih proizvodih izvedla celovito oceno učinka, v kateri je analizirala različne možnosti pri določitvi meril za opredelitev endokrinih motilcev.

  • Kažipot ocene učinka je bil objavljen junija 2014.
  • V javnem posvetovanju, ki je potekalo od 26. septembra 2014 do 16. januarja 2015, je bilo prejetih 27 tisoč odgovorov. Vsi nezaupni odgovori so bili objavljeni 2. februarja 2015. Poročilo o posvetovanju je bilo objavljeno 24. julija 2015.
  • Ocena učinka je bila skupaj s povzetkom objavljena junija 2016.
  • Komisija je pri pripravi ocene učinka najprej uporabila študijo, v kateri je ocenila, katere kemikalije bi bile pri različnih možnostih za merila opredeljene kot endokrini motilci. Neodvisni zunanji izvajalec je pri presejalnem preskušanju približno 600 kemikalij uporabil metodologijo, ki jo je razvilo Skupno raziskovalno središče Komisije.

Dialog z deležniki

Evropska komisija je v okviru ocene učinka med celotnim postopkom opredelitve meril na odprt in pregleden način sodelovala z deležniki in drugimi snovalci politike. V ta namen je organizirala naslednje dogodke: