Gå direkt till innehållet
Public Health

Arbetet med vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen

Beslutsprocessen

De vetenskapliga kriterierna för att identifiera hormonstörande ämnen beskrevs i två förslag, som kommissionen diskuterade med experter och företrädare för EU-länderna med ansvar för växtskyddsmedel respektive biocider.

Växtskyddsmedel: EU-ländernas företrädare i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder godkände vid sitt möte den 12–13 december 2017 ett nytt utkast till förordning om kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel. Varken rådet eller Europaparlamentet gjorde invändningar mot utkastet under granskningsperioden, som avslutades den 9 april 2018. Kommissionen antog kriterierna den 19 april 2018.

Kriterierna för verksamma ämnen som används i växtskyddsmedel trädde i kraft den 10 maj 2018. Från och med den 10 november 2018 tillämpas de på alla nya och pågående ansökningar som gäller verksamma ämnen som används i växtskyddsmedel.

Biocider: Den 4 september 2017 antog kommissionen en delegerad förordning om vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i biocidprodukter. Varken rådet eller Europaparlamentet gjorde invändningar mot den delegerade förordningen under granskningsperioden, som avslutades den 4 november 2017.

Kriterierna för ämnen som används i biocidprodukter trädde i kraft den 7 december 2017. Från och med den 7 juni 2018 tillämpas de på alla nya och pågående ansökningar som gäller ämnen som används i biocidprodukter.

Folkhälsokommissionär Vytenis Andriukaitis och ordföranden för Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet hade en skriftväxling om kriterierna den 18 oktober 2016 och den 26 oktober 2017.

Tillämpning av kriterierna

En vägledning för hur man identifierar hormonstörande ämnen i bekämpningsmedel och biocider publicerades den 7 juni 2018.

Vägledningen har utarbetats av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) med stöd av kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC).

Konsekvensbedömning

Innan EU-kommissionen föreslog kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter hade en omfattande konsekvensbedömning gjorts för att analysera olika alternativ för att fastställa kriterierna.

Dialog med berörda parter

I samband med konsekvensbedömningen och under hela arbetet med att fastställa kriterier förde kommissionen en öppen dialog med beslutsfattare och berörda parter. Följande möten och konferenser hölls: