Skip to main content
Public Health

Arbetet med vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen

Beslutsprocessen

När kommissionen hade lagt fram sina två förslag om vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i biocider och växtskyddsmedel diskuterades kriterierna med experter och företrädare för EU-länderna.

Vid ett möte den 12–13 december 2017 i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder röstade EU-ländernas företrädare ja till ett nytt utkast till förordning om kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel. Varken rådet eller Europaparlamentet gjorde invändningar under granskningsperioden, som avslutades den 9 april 2018. Kommissionen antog kriterierna den 19 april 2018.

Kriterierna ska tillämpas på alla nya och pågående ansökningar om växtskyddsmedel från den 10 november 2018.

Den 4 september 2017 antog kommissionen en delegerad förordning om vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i biocidprodukter. Varken rådet eller Europaparlamentet gjorde invändningar under granskningsperioden, som avslutades den 4 november 2017.

Kriterierna började tillämpas den 7 juni 2018 på alla nya och pågående ansökningar om biocider.

Folkhälsokommissionär Vytenis Andriukaitis och ordföranden för Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet hade en skriftväxling om kriterierna den 18 oktober 2016 och den 26 oktober 2017.

Tillämpning av kriterierna

En vägledning för hur man identifierar hormonstörande ämnen i bekämpningsmedel och biocider publicerades den 7 juni 2018.

Vägledningen har utarbetats av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) med stöd av kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC).

Konsekvensbedömning

Innan EU-kommissionen föreslog kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter gjordes en omfattande konsekvensbedömning för att analysera olika alternativ för att fastställa kriterierna.

Dialog med intressenter

I samband med konsekvensbedömningen och under hela arbetet med att fastställa kriterier förde kommissionen en öppen dialog med berörda parter och andra beslutsfattare i EU i form av möten och konferenser: