Skip to main content
Public Health

Dane kontaktowe

UWAGA: EU-CEG to platforma techniczna do przekazywania państwom członkowskim wiadomości podmiotów przekazujących dane. Ocena danych oraz stosowanie i egzekwowanie dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych, jak również fakturowanie (w stosownych przypadkach) wchodzą w zakres kompetencji poszczególnych państw członkowskich.

Właściwe organy krajowe

Jeśli chodzi o wyjaśnienia na temat treści informacji (np. norm pomiarowych) oraz wszelkich innych kwestii administracyjnych (np. opłat, statusu produktu), prosimy o kontakt z właściwym organem krajowym.

Komisja Europejska

  • Problemy techniczne z EU-CEG?

Prosimy o kontakt pod adresem e-mail: SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu (proszę podać jasny i szczegółowy opis problemu oraz dołączyć zrzut ekranu, na którym pojawia się problem; należy również podać identyfikator podmiotu przekazującego dane, jeżeli się takie posiada).

  • Ogólne pytania dotyczące sposobu funkcjonowania EU-CEG?

Prosimy o kontakt pod adresem e-mail: SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu