Skip to main content
Public Health

Terveydenhuoltojärjestelmien koordinointi

Terveydenhuoltojärjestelmien on oltava tehokkaita, kaikkien saavutettavissa sekä kykeneviä sopeutumaan muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Kaikkien maiden järjestelmiin kohdistuu samankaltaisia paineita: niiden on kehityttävä, oltava nykyaikaisia ja sopeuduttava ympäristönsä jatkuvaan muutokseen. Näihin haasteisiin vastaaminen voi kasvattaa terveysmenoja. Järjestelmiä kuormittavat muun muassa seuraavat seikat:

  • väestön ikääntyminen
  • uudenlaiset sairaudet (kroonisten sairauksien yleistyminen)
  • uusi tekniikka (ja tekniikan yhteensopivuus ja standardisointi)
  • potilaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
  • työvoimapula
  • terveydenhuollon ammattilaisten epätasainen jakautuminen
  • terveyserot.

EU käynnisti vuonna 2014 terveydenhuoltojärjestelmiä koskevan toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on parantaa järjestelmien tehokkuutta, saavutettavuutta ja sopeutumiskykyä koordinoidusti koko EU:n tasolla.

Tehokkaita, helposti saavutettavia ja sopeutumiskykyisiä terveydenhuoltojärjestelmiä koskeva EU:n toimintasuunnitelma

Tehostaminen

Saavutettavuuden parantaminen

Sopeutumiskyvyn parantaminen

Terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arviointiEU:n terveydenhuollon työvoiman suunnitteluTerveydenhuollon menetelmien arviointi
Potilasturvallisuus ja hoidon laatuLääkkeiden kustannustehokas käyttöTerveystietojärjestelmä
Hoidon integrointiDirektiivin 2011/24/EU optimaalinen täytäntöönpanoSähköiset terveyspalvelut

Terveydenhuoltojärjestelmien kestävyys

Kansanterveyden, taloudellisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnustetaan yleisesti liittyvän toisiinsa. Näihin kysymyksiin liittyy myös huoli julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä. Tähän halutaan puuttua tehostamalla toimintaa ja varmistamalla laadukkaiden terveydenhuoltopalvelujen saatavuus. Nämä toimet ovat keskeisellä sijalla seuraavissa asiakirjoissa esitetyissä toimintavaihtoehdoissa:

Terveysasiat talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa

EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta, saavutettavuutta ja sopeutumiskykyä analysoidaan vuotuisissa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoissa. Vuonna 2014 käyttöön otetun EU-ohjausjakson avulla koordinoidaan EU-maiden talouspolitiikkaa. Euroopan komissio on yleensä korostanut terveyden merkitystä EU-ohjausjakson aluksi antamassaan vuotuisessa kasvuselvityksessä.

Komissio tukee EU-maita ohjausjakson aikana tarjoamalla niiden käyttöön analyysejä ja ennusteita sekä antamalla niille konkreettisia ehdotuksia uudistuksia edistävistä toimista. Komissio auttaa EU-maiden instituutioita tarvittavien uudistusten toteuttamisessa myös antamalla niille taloudellista tukea eri rahoitusvälineistä.

EU-ohjausjakson tavoitteena on kannustaa ja tukea kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien rakenteellisia uudistuksia. Tarvittavia uudistuksia ja toimia esitetään ja analysoidaan ohjausjakson maaraporteissa ja maakohtaisissa suosituksissa. Komissio on antanut EU-ohjausjaksojen aikana terveydenhuoltojärjestelmiä koskevia suosituksia yli kolmasosalle EU-maista. Komissio seuraa suositusten noudattamista. Koska terveysalan uudistukset ovat monimutkaisia, niitä arvioidaan pitkällä aikavälillä.