Przejdź do treści głównej
Public Health

Koordynacja systemów opieki zdrowotnej

Systemy opieki zdrowotnej muszą być dostępne, skuteczne i odporne na zmiany i przyszłe wyzwania. Wszyscy stoją w obliczu presji rozwoju, modernizacji oraz adaptacji do stale zmieniającego się środowiska, co może mieć negatywny wpływ na poziom wydatków na opiekę zdrowotną. Presje te mogą być wynikiem:

  • zmian demograficznych (starzenie się społeczeństwa)
  • zmian w dziedzinie epidemiologii (rosnące obciążenie chorobami przewlekłymi)
  • nowych technologii (oraz ich interoperacyjności i normalizacji)
  • upodmiotowienia pacjentów
  • niedoborów siły roboczej
  • nierównomiernego rozmieszczenia pracowników służby zdrowia
  • nierówności pod względem stanu zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej.

W 2014 r. uruchomiono skoordynowane działania UE w dziedzinie systemów opieki zdrowotnej mające na poprawę ich skuteczności, dostępności i odporności.

Działania UE na rzecz skutecznych, dostępnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej

Zwiększanie skuteczności

Wzrost dostępności

Poprawa odporności

Ocena funkcjonowania systemów zdrowotnychPlan dotyczący pracowników opieki zdrowotnej w UEOcena technologii medycznych
Bezpieczeństwo pacjentów i jakość opieki zdrowotnejRacjonalne pod względem kosztów stosowanie lekówSystem informacji zdrowotnych
Integracja opiekiOptymalne wdrożenie dyrektywy 2011/24e-Zdrowie

Stabilność systemów opieki zdrowotnej

Powiązania między zdrowiem publicznym, dobrobytem gospodarczym i spójnością społeczną, tak jak i obawy dotyczące długoterminowej stabilności finansów publicznych są powszechnie znane. Rozwiązanie tych problemów poprzez zwiększenie wydajności przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej to główne elementy wariantów strategicznych przedstawionych w następujących dokumentach:

Zdrowie a europejski semestr

Skuteczność, dostępność oraz odporność krajowych systemów opieki zdrowotnej jest analizowana w cyklach europejskiego semestru, tj. ramach wykorzystywanych od 2014 r. w celu koordynacji polityki gospodarczej w całej UE. Znaczenie zdrowia jest ogólnie podkreślane w rocznych analizach wzrostu gospodarczego, wydawanych przez Komisję na początku każdego z europejskich semestrów.

Komisja ma na celu wspieranie państw UE w tym zadaniu poprzez dostarczanie analiz i prognoz oraz proponowanie konkretnych działań sprzyjających ulepszeniu reform. Oferuje również wsparcie finansowe w celu zwiększenia zdolności instytucji krajowych do wdrażania reform za pomocą różnych instrumentów finansowania.

Procedura semestru wspiera strukturalne reformy systemów opieki zdrowotnej na poziomie krajowym. Reformy i środki są następnie analizowane i identyfikowane w sprawozdaniach krajowych w ramach semestru oraz w zaleceniach dla poszczególnych krajów. Od początku semestru ponad jedna trzecia krajów UE otrzymała zalecenia dotyczące systemu opieki zdrowotnej, a Komisja uważnie śledzi czynione postępy. Mając na uwadze, że zalecenia dotyczą kompleksowych reform systemów opieki zdrowotnej, należy je oceniać w perspektywie długoterminowej.