Skip to main content
Public Health

Koordinácia systémov zdravotnej starostlivosti

Systémy zdravotnej starostlivosti musia byť prístupné, účinné a pružné voči zmenám a budúcim výzvam. Všetky čelia podobným tlakom zameraným na to, aby sa vyvíjali, modernizovali a prispôsobovali neustále sa meniacemu prostrediu, čo môže mať negatívny vplyv na výdavky na zdravie. Tieto tlaky môžu byť výsledkom:

  • demografických zmien (starnúcej populácie)
  • meniacej sa epidemiológie (rastúcej záťaže chronických ochorení)
  • nových technológií (plus ich interoperability a štandardizácie)
  • posilnenia postavenia pacientov
  • nedostatkov pracovnej sily
  • nerovnomernej distribúcie zdravotníckych pracovníkov
  • nerovností v oblasti zdravia.

V roku 2014 sa začal vykonávať program EÚ pre systémy zdravotnej starostlivosti s cieľom vypracovať koordinované opatrenia EÚ na zlepšenie ich efektívnosti, prístupnosti a pružnosti.

Program EÚ pre efektívne, prístupné a pružné systémy zdravotnej starostlivosti

Posilnenie efektívnosti

Zvýšenie prístupnosti

Zlepšenie pružnosti

Posudzovanie výkonnosti systémov zdravotnej starostlivostiPlánovanie pracovnej sily EÚ v oblasti zdraviaHodnotenie zdravotníckych technológií
Bezpečnosť pacientov a kvalita starostlivostiNákladovo efektívne používanie liekovInformačný systém v oblasti zdravia
Integrácia starostlivostiOptimálne vykonávanie smernice 2011/24Elektronické zdravotníctvo

Udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti

Väzby medzi verejným zdravím, hospodárskou prosperitou a sociálnou súdržnosťou sú dobre známe – podobne ako obavy týkajúce sa dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Riešenie týchto problémov prostredníctvom zvýšenia efektívnosti pri súčasnom zachovaní prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti je ústredným prvkom politických možností uvedených v:

Zdravie v európskom semestri

Účinnosť, prístupnosť a pružnosť vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti sa analyzuje v cykloch európskeho semestra – rámca koordinácie hospodárskych politík EÚ od roku 2014. Význam zdravia sa vo všeobecnosti zdôrazňuje v ročných prieskumoch rastu, ktoré Komisia vydáva na začiatku každého európskeho semestra.

Cieľom Komisie je podporiť krajiny EÚ prostredníctvom tohto procesu tým, že poskytne analýzy a prognózy a navrhne konkrétne opatrenia na zlepšenie reforiem. Ponúka aj finančnú podporu na zvýšenie kapacity vnútroštátnych inštitúcií na vykonávanie reforiem prostredníctvom rôznych nástrojov financovania.

V procese semestra sa podnecujú a podporujú národné štrukturálne reformy systémov zdravotnej starostlivosti. Tieto reformy a opatrenia sa analyzujú a identifikujú v správach o krajinách v rámci semestra a v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Viac než tretina krajín EÚ dostala od začiatku semestra odporúčania súvisiace so systémom zdravotnej starostlivosti, pričom pokrok dosiahnutý pri ich realizácii Komisia monitoruje. Vzhľadom na to, že tieto odporúčania sa týkajú zložitých reforiem v oblasti zdravotníctva, treba ich posudzovať v dlhodobom horizonte.